Aate

"Naisasia" salatieteen valossa

Sosiaalisen uudistusliikkeen mukana on tullut sekä suullisen että kirjallisen harkinnan kohteeksi kysymys, joka koskee niin sanottua naisasiaa.

Mikä sitten on sellainen "asia", joka koskee naisia, koko naissukupuolta yleisesti? Puuttuuko naisilta yleisesti jotakin ja mitä? Ovatko naiset sellaisinaan köyhempiä kuin miehet? Vai eivätkö saman yhteiskuntaluokan miehet ole yhtä köyhiä ja sorrettuja kuin naisetkin?

Ranskan vallankumouksen aikana sai kannatusta se aate, että naisten olisi päästävä miesten tasolle kaikkiin kansalaisoikeuksiin nähden. Tätä aatetta on meidän päiviin asti sitten kehitetty sillä menestyksellä, että naiset ovat aika ajoin "valloittaneet" itselleen jonkin oikeuden toisensa jälkeen. Meillä Suomessa he saivat ns. valtiollisen äänioikeuden samalla kun täällä syntyi yksikamarinen eduskunta.

Syy, miksi naisten on täytynyt valloittaa itselleen sellaisia oikeuksia, jotka miehillä on ollut jo aikoja sitten, on epäilemättä siinä perhe-elämän käsityksessä, että nainen on miehen lapsenhoitaja ja taloustoimien tekijä sekä sellaisenaan häntä alempi. Tämä käsitys on taas hyvin vanha, ja sen juuret on etsittävä kaukaa ns. esihistoriallisen ajan takaa.

Nykyaikainen naisemansipaatioliike on sen tulevaisuuden enteitä, tulevaisuuden, jossa naiset näyttelevät miesten osaa kaikilla fyysisen elämän aloilla. Tätä tulevaisuutta moni "kunniastaan" ja "oikeuksistaan" arka mies epäilemättä kammoaa ja pelkää, mutta se on sittenkin edessämme.

"Naisten vapautusliike" ei suinkaan tule pysähtymään siihen, että he pääsevät kaikkiin virkoihin, toimiin ja tehtäviin, joihin miehet "sukupuolensa puolesta" jo ikivanhoista ajoista ovat olleet oikeutettuja. Naiset tulevat anastamaan miehiltä kaiken ulkopuolisenkin johtovallan yhtä varmasti kuin sellainen valta on ollut miehillä vuosituhansien kuluessa. Mutta olisi suuri erehdys luulla, että tulevaisuuden miehet tuntisivat samaa nöyryytystä ja pakollisen alistumisen tarvetta, jota uudemman ajan naiset ovat tunteneet miesten ylivallan takia. Osat kyllä vaihtuvat, mutta itse näytelmäkappaleiden sisällys muuttuu uskomattomalta tuntuvassa määrässä.

Materialismin kannalta, olkoon se kirkollista tai "tieteellistä", on mahdotonta edellyttää muuta kuin että fyysinen sukupuoliero tulee edelleenkin pitämään naiset miesten alamaisina, passiivisena ja "odottavina". Mutta salatieteen valossa sukupuoliero ei ollenkaan merkitse jonkinlaisen paikallaan pysyvän aatteen kiteytymistä. Päinvastoin on fyysinen sukupuoliero väline, jolla aatetta hiljalleen muutetaan toista fyysistä kiteytymismuotoa kohti.

Monet vanhemmat ihmiset ovat nykyisin huolissaan sellaisista, heidän mielestään pelottavista ajan merkeistä, että nuoret naiset uskaltavat tavalla tai toisella olla "julkeita" miesten edessä. Naisten tulisi heidän mielestään olla ainaiseen häveliäisyysviittaan kääriytyneinä, ja korkeintaan ikuisen "uskollisuuslupauksen" nimissä he saisivat sallia miesten riisua tämän viitan heidän yltään. Tuo huoli on tietysti täysin oikeutettu, koska miesten lieväkin tunkeilevaisuus ja naisten teeskenneltykin kainous muuttuvat hyvin hitaasti meidän aikakäsityksen mukaan. Vanhoillisuus ei tahdo maltillisesti odottaa sitä muutosta, joka tulevina aikoina on täydessä kukassaan maan päällä miesten ja naisten sukupuolisuhteisiin nähden.

Salatieteen valossa miehen ja naisen positiivisuus ja negatiivisuus vaihtelevat 25 000 vuotta käsittävinä ajanjaksoina. Sivistyskansojen miehet ovat nyt lähestymässä sitä aikaa, jolloin he ovat vailla kaikkea nykyisen käsityksen mukaista "miesmäisyyttä".

Miessuvun nykyinen "etevämmyys" on tuottanut sille suuren velan ja tuottaa edelleen. Tilinteon päivät tulevat, ja luonto vaatii velkansa takaisin. Miessukua odottaa täydellinen vararikko, aivan samoin kuin henkilöä, joka lainaa rahoja tuhlaamiseen ja mässäämiseen. Minkälainen tulee tuo vararikko olemaan? Verrannollisesti samanlainen kuin tavallista omaisuutta koskeva vararikko. Velkojat ottavat vararikkoon pakotetun henkilön omaisuuden haltuunsa. He voivat jatkaa esimerkiksi samaa liikettä, jota vararikkoinen on ennen hoitanut. Kaikki vararikkoisen liike-, hallinto- ja toimintaoikeudet siirtyvät heille.

Naissuku on se velanvaatija, joka verrattain läheisessä tulevaisuudessa pakottaa miessuvun vararikkoon. Koko nykyisen "naisasian" toistaiseksi salainen tehtävä on tämän suurenmoisen mullistuksen aikaansaaminen. Korkeamman elämän lait ovat johtamassa tätä hitaasti tapahtuvaa mullistusta, joten nykyiset miehet eivät voi estää sitä enempää kuin yksityiset naiset jouduttaa sitä.

Mieheltä otetaan pois kaikki se nykyisen yleisen mielipiteen kannattama oikeus, että hän sukupuolihimon kannustamana joko hienommassa tai karkeammassa muodossa saa lähennellä naista.

"Tehdäänkö siis tulevaisuuden kaikista miehistä eunukkeja?" kysynee lukija leikillään tai tosissaan.

Ei fyysisesti mutta kyllä astraalisesti. Miehen tunneruumis kehittyy astetta ylemmäksi, saaden aineosasensa mentaalitasolta. Ns. liika siemen ei enää luo hänen tajunnassaan sukupuolihimon kuvia. Hän on sukupuoliolentona nykyajan puhtaimman naistyypin kannalla. Nainen johtaa koko yhteiskuntaelämän koneistoa. Hän esiintyy nyt täysin positiivisena ja käskevänä eikä ole minkäänlaisessa miehen suojeluksen tarpeessa. Ne valtavat voimat, jotka menneinä vuosituhansina ovat olleet sidottuina orjan leimalla merkittyyn naiselliseen sulouteen, astuvat ihmiskunnan johtajina fyysisen elämän näyttämölle.

Ihmissuvun voimassapitäminen ei enää ole joko ikävän tai iloisen vahingon tulos; sitä hallitsee yksinomaan nainen täydellä tietoisuudella.

Mutta tuo nykyajan tavallisista miehistä niin onnettomalta tuntuva "vararikko" on sanomattomaksi eduksi itse miessuvulle. Kun sukupuoliviehätyksen mielikuvat eivät enää ole miesten maanpäällinen taivas, avaa fyysisen ruumiin jalostukseen käytetty siemen heille tähän asti tuntemattoman taivaan. Mikä se olisi? Se on kristoselämä eli buddhinen taso. Sen aikakauden miehet tekevät suuria valloitustöitä siinä maailmassa, joka "käy kaiken ymmärryksen yli". Löytöretkien aika on taas tulossa. Ei etsitä uusia maita maapallon pinnalla eikä vuodateta verta niiden omistamista koskevassa taistelussa vaan paljastetaan puhdistuneen ymmärryksen käsiteltäväksi asioita, jotka eivät nykyään ole kuolevaisten tiedossa.

Salatieteilijä Paavali sanoo, että nainen pelastuu lastensynnyttämisen kautta, jos hän elää hiljaisuudessa ja nöyryydessä. Miessuvun himovararikko on sellainen ihmeellinen "synnytys". Sen kautta on nainen "synnyttänyt" lapsia kristoselämän tasolle. Palkakseen ja ylennyksekseen nainen saa fyysinen johtovallan maan päällä. Mutta sen sijaan että fyysisen naisen laajemman ulospäisen toiminta-alan puutteessa miesvallan aikana täytyi sulkeutua itseensä ja vetää äidinrakkaudella kristostason elämää fyysistä kohti, "väsähtää" hän nyt hetkeksi tässä suuressa työssään ja hallitsee ylemmältä mentaalitasolta saamallaan elonvoimalla maanpäällistä elämää. Fyysinen mies on kokonaan hänen käskettävänään, mutta nyt häntä hallitsee kristostason elämää tutkiva mies.

"Vararikko" on vapauttanut miehen fyysisen elämän huolista ja astraalisten himojen orjuudesta. Se on antanut johtovallan naiselle, joka nyt ylemmän mentaalitason ohjeiden mukaan hallitsee ihmissuvun lisääntymistä koskevia asioita.

Mikä merkillinen vaihdos! Mies "alenee" fyysisesti, astraalisesti ja mentaalisesti, nainen "ylenee" fyysisesti, astraalisesti ja mentaalisesti. Mies "ylenee", nainen "alenee" buddhisesti.

Seuraavassa "vararikossa" käy taas päinvastoin. Ero on vain se, että kaikki entiset kokemukset pannaan perustaksi, jonka pohjalta tehdään uutta rakennustyötä suuren "hengellisen huoneen" valmistamisessa.

Ei raamatun ensi lehdillä suotta sanota jumalan kaikkia luomistekojaan katseltuaan tunnustaneen niitä täysin hyviksi. Ne ovat todella sellaisia. Kaikki jokaisen ajanjakson tajuntakeskusten ylempien tuntemusperusteiden kannalta "huonot" asiat ovat tulevaisuuden suuremman "hyvän" siemen.

Nykyajan hyvätkin miehet pelkäävät ja halveksivat "tohvelinalaisuutta" sen tähden, etteivät ole vielä saaneet tarpeekseen maistaa astraalisen himon maljasta. Mutta tulevaisuuden miehet eivät tiedä mitään sellaisesta painostuksesta. Sitä ei olekaan olemassa sen nykyäänkin tunnetun tosiasian perusteella, ettei molemmin puolin sovittua isännyyttä kumpikaan asianomainen enää vastusta. Niin kauan kuin miehet ovat tietoisia jostakin vallan antamisesta naisille, vastustavat he sitä, mutta kun asioiden eteneminen johtaa heidät hitaasti siihen asemaan, että he mielellään luopuvat vallastaan naisten ylemmyyden tähden, he eivät tunne mitään menettäneensä vaan päinvastoin voittaneensa.

Nämä viittaukset tuntunevat oudoilta ja uskomattomilta monesta nykyajan ihmisestä, kenties Tietäjän lukijoistakin. Mutta "annetaan ajan mennä, toisen tulla", ja moni ajattelija tulee epäilemättä samoihin johtopäätöksiin.

"Naisasialla" on salatieteen valossa ymmärrettynä paljon laajempi merkitys kuin nykyajan muuten niin toimelias ja yhteistä parasta sekä sorrettujen oikeutta valvova sosiaalipoliittinen elämänymmärrys voi uneksiakaan. Se on yksi lukemattomista vastakohtien pareista, joiden muodollinen esiintyminen ilmenneessä elämässä on kaiken tiedottomankin toiminnan kannustin.

Vaihtelevuuden laki johtaa meitä niin kauan kun olemme matkalla "suureen lepoon". Me näemme ja ymmärrämme puolittain niin kauan kuin meidän ylimalkaan tarvitsee nähdä ja ymmärtää. Me käymme lukemattomien asioiden läpi matkallamme, joka päättyy täydelliseen asiantuntemukseen.

Tietäjä − maaliskuu 1911

Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumatta.


Etusivu Artikkelit