Tapio Kaitaharju

Vuorovaikutus näkymättömien tasojen kanssa

Vuorovaikutuksen tietoinen harjoittaminen astraalitasojen elämänmuotojen kanssa on kohdallaan silloin, kun yksinkertaisena tavoitteena on ihmisten vilpitön auttamishalu. Auttaminen voi toteutua hyvin monella tavalla — menetelmällä — riippuen asianomaisen kyvyn laadusta ja siitä, millä kehitysasteella hän on. Vilpittömyyden auttamistehtävässä voi saavuttaa vain "siirtämällä syrjään" oman psyykeensä kielteiset vaikutukset ja pyyteet. Ne saattavat mitätöidä koko tarkoitetun työn. Jonkin rajan ylittänyt, auttajan omasta syystä epäonnistumiseen johtanut työsuoritus voi aiheuttaa häiriöitä autettavassa, mutta ennen kaikkea se vahingoittaa auttajaa itseään.

Vaikka kysymys olisi pieneltä vaikuttavasta tehtävästä, siinä käytettävät energiat liittyvät joka tapauksessa ihmisen kannalta katsottuna rajattomiin energioihin. Ja aina niissä ovat vaikuttamassa nuo toisilleen vastakkaiset voimat, hyvä ja elämää rakentava sekä paha ja elämää tuhoava. Vilpittömyyden sisältämä pyrkimys ratkaisee, kääntyykö auttaja hyvän vai pahan voiman puoleen. Mutta täydellisyyttä ei yksikään auttaja voi saavuttaa, sillä vain ihmisistä on parhaimmillaankin kysymys.

Vilpittömyyden tieltä pahoin harhautunut auttaja joutuu huomaamattaan oman psyykeensä "pimeän puolen" vangiksi, sillä astraalitasoilla maanpäällisen toiminnan mahdollisuutta etsivät, elämää tuhoavat energiat ilmentymineen ovat aina valppaina. Vaikutusmahdollisuuksia niillä on yhtä monia kuin asianomaisen psyykestä löytyy vastaavia kosketuskohtia. Yleisimpiä niistä ovat esimerkiksi eri tavoin ilmenevä pätemisen tarve, omien mahdollisuuksien yliarvioiminen, esiintymisvietti, pakonomainen mielle koota ympärilleen ihailevia opetuslapsia, vallanhalu, vain taloudellisen hyödyn tavoittelu, itsensä jalustalle korottaminen.

Päällisin puolin arvioituna houkutukset oikealta tieltä eksyttämiseksi ovat samoja kuin tavallisessa arkielämässä. Sitä ne itse siassa ovat, sillä molemmissa tapauksissa ne toimivat ihmisen tunteen olemuspuolen kautta ja ohjelmoivat ihmisen arvaamatonta psyykeä. Arkielämän houkutuksista todellisuuteen putoaminen saa kuitenkin aikaan vain siihen liittyviä arkielämän muutoksia, ja — asianomaisen sisäisestä rakenteesta riippuen — myös siellä muutoksia hyvään tai huonoon suuntaan. Harhautunut auttaja on sen sijaan suuremmassa vaarassa, sillä hän koskettaa työskennellessään rajattoman suuria ja useimmille tuntemattomia energioita. Jonkin harhautumisrajan ylittämisen jälkeen nuo energiat saattavat vangita ja aiheuttaa lopulta myös minuuden hajoamisen. Sen jälkeen ei ole enää eroa hyvän ja pahan välillä, vaan kaikki on sallittua.

______________________

Vanhan testamentin aikaisten profeettojen perinteisenä tehtävänä oli välittää heprealaisten jumaluuden viestejä omalle kansalleen.

Erilaisten viestien välittämisen perinne koskee meedioiden toimintaa myös meidän päivinämme. Siihen on kuitenkin kanavoitunut lisäksi useita länsimaisille kulttuureille ominaisia piirteitä, kuten taiteisiin liittyviä.

Meedioiden kautta saneltuja kirjoja on aikojen kuluessa ilmestynyt varmaan melkoinen määrä. Vanhemman käännöskirjallisuuden ryhmästä olen lukenut joitakin. Vaikka lukemani ovat toisiinsa verrattuina kovin eri tasoisia, niissä kosketellaan yleensä myönteisellä ja selkeällä tavalla tämän- ja tuonpuoleisen elämän arvoja ja lainalaisuuksia. Lähinnä omakustannustoiminnan kautta on viime vuosina lisäksi ilmestynyt monia uusien meedioiden välityksellä saneltuja kirjoja, joiden teemana edelleen on opetuksen antaminen omalle maanpäälliselle ryhmälle ja laajemmallekin lukijakunnalle. Vaikka nekin ovat keskenään eri tasoisia, niistä heijastuvat yleisesti ottaen astraalitasoilla vallitsevat paineet ja muu tasapainon järkkyminen. Ne puolestaan ovat seurausta maanpäällisen elämämme yleisestä harhaan menosta.

Meedion taipumukset omaavia auttajia on ilmaantunut huomattavan paljon. Voidakseen toimia oikeana auttajana pitäisi meedion kaikkien muiden arvokkaiden luonteenominaisuuksien lisäksi olla myös kriittinen. Kriittisyyden puute on monissa tapauksissa kuitenkin ilmeinen, koskien niin meedioita itseään kuin heidän maanpäällisiä ryhmiään. Tämän seurauksena harhauttavat voimat pääsevät työntymään esille ja ottamaan haltuunsa avautuneen yhteyskanavan. Juuri tämä muutos on luettavissa joidenkin uusien saneltujen kirjojen teksteistä.

Selkeitä harhauttamismenetelmiä ovat esimerkiksi imartelu ja sen jälkeen asteittainen eteneminen pelottelemalla sitomiseen. Ensin osoitetaan, että juuri tähän ryhmään kuuluvat henkilöt ovat henkisesti muita kehittyneempiä ja että heillä on suuri tehtävä ihmiskuntaa varten. Kaavaan kuuluvalla pelottelulla heidät sidotaan toimintaan, jona saattaa olla vaikka sanoman julistaminen eteenpäin. Tulevilla onnettomuuksilla pelotteleminen on yleistä — jos toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti, onnettomuuden tapahtuminen estetään.

Tällaisissa tapauksissa tuonpuoleiset harhauttajat käyttävät usein korkeiden henkien nimiä herättääkseen kunnioitusta ja painottaakseen sanoman merkittävyyttä. Joissakin sanelijaksi on merkitty Kristus, joku apostoleista tai joku muu kauan sitten maan päällä elänyt suuri ihmiskunnan auttaja.

Ei yksikään hyvä, elämää kunnioittava ja ihmistä rakastava henki voi toimia tuolla tavalla. Se on pääteltävissä pelkästään terveellä talonpoikaisjärjellä, joka useimmiten takaakin parhaan kriittisyyden asioissa ja tapahtumissa, joiden lainalaisuuksia on vaikea tavoittaa ja ymmärtää. Myöskään viesteissä esiintyvät itsestäänselvyydet eivät voi olla peräisin noista lähteistä — ei ole mitään aihetta kertoa sellaisia.

Viestien välittämiseen liittyy edellä useaan kertaan kosketeltu lainalaisuus: sanoma voi välittyä vain, jos "lähetin ja vastaanotin" toimivat samalla kanavalla eli energiataajuudella. Avain on meediossa, joka ihmisenä elää tänne kuuluvissa rasitteissa eikä voi muuntua niin korkealle taajuudelle, että joku astraalitasoilta jo pois edennyt korkea henki saattaisi käyttää oman taajuutensa kanavaa. Jos tuollainen korkean tason yhteys rakentuisi meedioon jostain pakottavasta syystä, se edellyttäisi yhteyden ottajalta laskeutumista meediolle kuuluvan kanavan taajuudelle. Laskeutumista sinänsä voisi kuvata laimealla ilmaisulla vaivalloiseksi, sillä siihen liittyviä lainalaisuuksia ei kenenkään ole mahdollista väistää.

Eräs yleisesti käytetty harhauttamismenetelmä on astraalitasoilla hajoamistilassa olevien, tunteen olemuspuolesta riisuttujen kuorien — kuvajaisten — hyväksi käyttäminen eli esiintyminen sinä henkilönä, jolle tuo kuori on aikanaan kuulunut. Hyväksikäytön tekniikan hallitseva pahansuopa harhauttaja pääsee kuoren sisältämien energioiden välityksellä jonkin asteisesti selville asianomaisen henkilöllisyydestä ja joistakin häneen liittyneistä oleellisista tiedoista. Arvokkaita ovat sellaiset tiedot, mitkä pätevät todisteina maanpäällisille kuulijoille. Vastuuntuntoinen, kriittisyyden muistava ja vilpittömästi ihmisiä auttamaan pyrkivä meedio on suojassa näiltä harhauttajilta.

[Teoksesta Yhteytemme elämän energioihin (1991)]

Elonpyörä 1969 — n:o 2


Etusivu Artikkelit