T. K. Laakso

Parafysiikan keinoja sairauksien voittamiseksi

Parafysiikan avulla tehtyjen kojeiden rakennetta ja niiden toimintaa voidaan ymmärtää vasta sitten, kun olemme onnistuneet oivaltamaan ja omaksumaan tietopiiriimme käsitykset energiavastaavaisuuksista, ajatusenergian olemassaolosta ja energiatilojen ilmaisun mahdollisuudesta virittimiä ja ajatuskeskitystä käyttäen. Näiden tällä hetkellä vain harvoin esitettyjen uusien käsitysten tuominen maailmankuvaamme näyttää kuitenkin olevan vaikea pähkinä purtavaksi. Niiden omaksuminen järkyttää ajatustottumuksiamme ja herättää monissa ihmisissä epävarmuuden tunteen. He joutuvat kysymään itseltään: "Olisiko nykyinen tiede vielä niin alkeellisella tasolla, että se ei tiedä mitään näistä asioista tai ovatko parafysiikan parissa työskentelevät henkilöt karkeasti erehtyneet ja esittävät vain mielikuvituksen tuotteita?" Kuitenkin ovat monet tiedemiehet jo kymmeniä vuosia sitten uskaltaneet esittää, että nykyinen käsityksemme fysiikasta ja sen mahdollisuuksista on vielä puutteellinen ja kaipaa uusia menetelmiä mm. ns. aineen olemuksen täydellistä selvittelyä varten. Näitä tiedemiesten ajatuksia on jo aikaisemmin esitetty Elonpyörässä (n:o 1, v. 1961). Näihin voidaan vielä lisätä muutama, mm. kaksi kuuluisaa tähtitieteilijää Sir James Jeans (1877—l946) ja Sir Arthur Eddington (1862–1949) . Edellinen on tahtonut korostaa aineellisen universumin takana olevan tajunnan merkitystä sanoessaan: "– – kaikkialla luonnossa olevaa tajunnan muodostumista voidaan verrata universaalisen mielenolemuksen aivosolun toimintaan, sillä aineellista universumia on pidettävä tajunnan eikä tajuntaa aineellisen universumin tuotteena."

Sir Eddington puolestaan on nähnyt ne vaarat, jotka liian suoraviivainen aineeseen uskominen voi aiheuttaa fysiikan nopean viimeaikaisen kehityksen perusteella, sanoessaan: "Nykyisen fysiikan perusolemuksessa on jotakin väärää ja virheellistä, emmekä tiedä, miten se kaikki voitaisiin korjata."

Näihin ajatuksiin voidaan vielä liittää erään nykyhetken kuuluisimman atomifyysikon Werner Heisenbergin kirjassaan "Philosophic Problems of Nuclear Science" esittämän käsityksen perusenergiasta: "– – jokainen energia omaa myös massan, ja energiaa sellaisenaan voidaan sen vuoksi pitää myös eräänlaisena aineena. Näin ollen täytyy olla olemassa alkuperäinen perusenergia, joka voi esiintyä eri muodoissa ja josta kaikki olevainen on muodostunut."

Kun tarkastellaan parafysiikan kehityksen tämänhetkistä tasoa ja saavutettuja tutkimustuloksia, voidaan hyvin yhtyä Sir Eddingtonin ajatukseen virheellisistä käsityksistä. Samoin voidaan hyvin oivaltaa Heisenbergin väitteen kauaskantoisuus. Parafysiikan avullahan on voitu osoittaa luonnossa vallitseva energiatasojen hierarkkisuus. Perusenergia voi siten olla alkulähteenä mitä moninaisimpiin energiakoostumiin, jopa niin, että määrättyä alinta energiamuotoa vastaa ylenevässä asteikossa kullakin "tasolla" täysin toteennäytettävissä oleva energiakoostuma. Kun noustaan tasolta toiselle, tullaan vihdoin alueelle, jolta ei tähän mennessä kehitetyillä fysiikan kojeilla ja menetelmillä vielä pystytä saamaan objektiivista ilmaisua niin kuin alemmilla tasoilta.

Jokainen tällainen tasolta tasolle siirtyminen vaatii erityisiä kojeita, joita sanotaan virittimiksi sekä laitteita että menetelmää, jolla viritys voidaan tarkistaa ja ilmaista.

Mutta mitä merkitsee sitten energiatilan virittäminen mekaanisen laitteen avulla, laitteen, jossa ei ole osana edes mitään "sähkön sukulaista", ei paristoja, ei radioputkia, ei transistoreja eikä edes sähköjohtimia. On vain ohuesta metallista tehtyjä, kierukan muotoisia jousia, joita myöten liikkuu metallinen, nupista pyöritettävä liuku. Juuri tällöin, näitä yksinkertaisia laitteita tarkastellessaan tulee monen mieleen ajatus joko petoksesta tai spiritismistä joka viimemainittu käsitys sangen helposti heitetään esille, kun halutaan olla oikein tietoviisaita.

Kaikesta huolimatta nämä yksinkertaiset virittimet, jotka ovat vierekkäin kahdessa rivissä ja asteikolla varustetut, toimivat erinomaisesti, jos niiden käyttäjänä on psykofyysisiltä ominaisuuksiltaan lahjakas henkilö, kuten jo edellä mainitussa Elonpyörän (N:o 1/-61) kirjoituksessa on selostettu. Monet kokeet ja julkisissakin tilaisuuksissa esitetyt näytteet ovat osoittaneet, miten laitteet toimivat ja miten viritysvastaavaisuudet näillä yksinkertaisilla kojeilla saadaan aikaa mm. seuraavilla energia-alueilla: äänialueella, radioaaltojen alueella ja valon eri värien alueella. On selvää, että tällöin olemme tekemisissä kussakin energiatilassa vallitsevien värähtelynopeuksien kanssa.

Kuten tunnettua, on ääni korvan kuulemaa värähdysliikettä. Tämän energia-alueen värähtelynopeudet, jotka korva aistii, ovat rajojen 16 ja 20 000 värähdystä sekunnissa välillä. Radioaaltojen nopeudet ovat rajojen 50 000 ja 5 x 1011 värähdystä sekunnissa välillä. Valoaaltojen nopeudet ovat rajojen 3.8 x 1012... 7.9 x 1012 värähdystä sekunnissa välillä. Merkintä 1012 tarkoittaa miljoona miljoonaa. Vieläkin nopeampia värähtelyjä on röntgen- ja gammasäteissä. Kosmisessa säteilyssä on tavattu niinkin suuria nopeuksia kuin 300 000 000 x 1012 värähdystä sekunnissa. Eräät tutkimukset viittaavat siihen, että ajatusenergiassa on edellisiä vieläkin nopeampia värähtelyjä.

Kun kaikki olevainen näin on siis itse asiassa energiaa eri muodoissa ja kun jokainen kristallikoostuma, solu ja soluryhmä on muodostunut energiakasaantumista, on jokaisella niistä sille kuuluva värähtelytila, joka ei suinkaan ole yksikäsitteinen, vaan koostunut lukuisista värähtelytiloista. Tästä syystä jokainen tällainen koostuma on täysin yksilöllinen. Sillä on siis oma värähtelykuvansa, jota voitaisiin esittää esim. nuottipinnan ja sen merkkien avulla. Samoin kuin säveltäjä sijoittaa nuottimerkit viivastolle oman säveltuntumansa, rytminsä ja korostustensa mukaisesti, samoin voidaan esim. solujen ja soluryhmien energiatila ajatella muunnetuksi alemman energiatilan värähtelyasteikolle. Kun yhä siirrytään alaspäin, tullaan viimein äänienergian alueelle. Tämä siirtyminen edellyttää sitä energiatilavastaavaisuutta, josta jo edellä mainittiin.

Siten kytkeytyy se energiavärähtely, joka ei enää ole nyky-fysiikan tuntemaa värähtelyä, vaan ns. esifysikaaliselle alueelle kuuluvaa värähtelyä, läpi energia-asteikon, alenevasti aina äänialueelle asti. Näin ollen se viritin, joka joutuu tälle kohdalle, alkaa värähdellä tätä vastaavalla värähtelynopeudella. On vain suoritettava sen kohdalla olevan metallisen jousen pituuden muutos sellaiseksi, että värähtelyä jää ylläpitämään sopivan pituinen jousen osa. Siis menetellään samoin kuin kitarassa tai kanteleessa.

Jokaisessa parafysiikan kojeessa on useita virittimiä vierekkäin. Kun kukin niistä joutuu mukaan viritykseen, on tärkeätä, että viritys suoritetaan oikeassa järjestyksessä. Siten aina viritin, joka vastaa energiakoostuman voimakkainta värähtelyä, on ensimmäisenä vuorossa, ja sitten vasta voimakkuusjärjestyksessä heikommat värähtelyt. Kun näiden kohdalle kierrettyjen nuppien asteikkoluvut merkitään, saadaan tunnusluvut tutkittaville kohteille. Niinpä tuberkelibasilli on saanut tunnusluvukseen 60.88, Streptococcus rheumaticus 70.23, Stafylococcus 30.44 jne. Alkoholin tunnusluku on 4004, arsenikin 34999, aspiriinin 7442, kokaiinin 7433 jne.

Myös jokaisella ihmiskehon elimellä ja elimen osallakin on tunnuslukunsa. Jos tämä elin tai sen osa on vikaantunut tai jokin virus, bakteeri tai myrkky on turmellut sen, tulee tunnuslukuun lisäys, joka ilmaisee sairauden tilan. Tottunut tutkija voi siten hyvin nopeasti päästä selville sekä sairauden laadusta, että myös sen aiheuttajasta.

Tunnuslukuun tullut lisäys tai muutos merkitsee sitä, että esifysikaalisessa tilassa oleva solun tai soluryhmän muotti on saanut värähtelyvirittymän, joka poikkeaa terveen tilan värähtelystä. Usein tämä virhevirittymä aiheutuu ihmisen omasta ajatusmaailmasta, esim. vääristä kuvitelmista, tunnepaisutteluista, pettymyksistä jne. Parafyysiikan kehittämä tutkimus- eli diagnoosikoje pystyy usein ilmaisemaan tämän virhevirittymän jo ennen kuin se on alkanut vaikuttaa soluja turmelevasti. Jos näin onnellisesti käy, voidaan ajoissa ryhtyä ennalta ehkäisevään terveyden hoitoon.

Eräs toinen parafysiikan luoma koje on terapiakoje. Tämän kojeen avulla voidaan energiavärähtely siirtää virheellisesti virittyneeseen soluryhmään siten, että kojeen siirtämän energian värähtely kumoaa virheen aiheuttanutta värähtelyä. Jos tällainen terapiahoito voidaan aloittaa jo siinä vaiheessa, jolloin aineelliset solut eivät vielä ole sanottavasti turmeltuneet, paraneminen tapahtuu nopeasti. Jos sitä vastoin solut tai soluryhmät ovat päässeet turmeltumaan, vaatii terapiakäsittely pitkän ajan. Jos virhevirittymä on aiheutunut mielellisistä (tunne) syistä, on tällainen terapiahoito voimaton ellei samalla kertaa pystytä vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka mielenalueella ovat olleet aiheuttamassa virheellistä energiaviritystä.

Ihmisten rakenne on kuitenkin sangen yksilöllinen. Jos ihmisellä synnynnäisesti saatu viettipohja on sellainen, että se kaikesta kehitystä edistävästä hoidosta ja kasvatuksesta huolimatta pääsee vaikuttamaan mielenalueen tiloihin, ja sitä kautta aiheuttaa virheellisiä elämäntapoja ja sairauksia, ei myöskään tällaisessa tapauksessa voida terapiahoidolta odottaa mitään ratkaisevaa parannusta. Tässä tapauksessa saattaa terapiahoito vaikuttaa vain sairautta lieventävästi, mutta viettipohjan väkevät kasvannaiset ovat kaikesta huolimatta olemassa ja niiden vaikutus voi kaikesta hoidosta huolimatta tulla uudelleen esille. Terapiakojeelta ei siten pidä odottaa kovin paljon parannusta tuottavaa vaikutusta, vaikkakin se eräissä sairauksissa näyttää antavan erittäin hyviä tuloksia.

Terapiakojetta on hyvällä menestyksellä käytetty myös puutarhan kasvillisuuden rehevyyden parantamiseksi. Suoritetut lukuisat kokeet ovat johtaneet siihen, että kokonaisia peltoja ja jopa metsäalueitakin on voitu menestyksellä hoitaa niin, että sadot ovat tulleet runsaammiksi ja metsä puhdistunut tuholaisista. Mm. Amerikassa farmarit tilaavat pelloilleen säännöllisesti tällaisen energiakäsittelyn ja sopimuksen mukaisesti he maksavat laboratoriolle, joka tätä käsittelyä antaa, palkkion vasta sen jälkeen, kun on todettu, että käsittely on tuottanut tuloksia.

Maallikko kysyy usein ihmetellen, miten on mahdollista, että pienen pieni koje, jossa ei ole edes ns. antennia eikä virtalähteitä, voi saada syntymään sellaisen kaukovaikutuksen, että sairas kohta paranee tai kasvit alkavat kasvaa nopeammin ja rehevämmin kuin ne, jotka eivät ole saaneet energiakäsittelyä. Tähän kysymykseen ei vielä pystytä antamaan tyydyttävää vastausta, sillä tutkimukset ovat vasta alulla. Joka tapauksessa on voitu todeta, että jokaisella kasvilla samoin kuin kaikilla elollisilla olennoilla, on ympärillään energiakenttä, joka ulottuu hyvin laajalle. Tämä energiakenttä voidaan parafysiikan kehittämiä menetelmiä käyttäen ainakin osittain saada selville siten, että etsitään sen ns. solmukohdat kolmiulotteisessa tilassa. On todennäköistä, että terapiakojeen synnyttämä energiakeskitys vaikuttaa näihin solmu-kohtiin ja niiden kautta siihen keskukseen, jonka ympärillä nämä solmukohdat ovat. Kun jokaisella solulla ja soluryhmällä on, kuten jo mainittiin, oma värähtelytilansa, ulottuu tämä värähtelyalue kaikkiin näihin solmukohtiin. Tällä tavalla kohteen oma värähtely ja terapiakojeen synnyttämä värähtely tapaavat toisensa ja siitä on seurauksena mm. virhevirittymien kumoutuminen. Jos vielä otamme huomioon sen, että energiavastaavaisuudet antavat mahdollisuuden siirtää vaikutteita alemmalta energia tasolta ylemmälle aina kaikkein korkeimmille tasoille asti ja kun näillä tasoilla energiatilat ovat kaikkiallisia ja niillä ei ole hitautta, seuraa siitä, että paikallinen vaikutus, joka on synnytetty terapiakojeella, voi siirtyä hyvinkin etäälle käsittelypaikasta. Täten on selitettävissä, että energiakäsittelyä on voitu suorittaa valtamerien ja mantereiden yli ilman että sen tehokkuus ensinkään kärsii välimatkan pituudesta.

Edellä esitetyt näkökohdat tarjoavat mahdollisuuksia, joiden laajuutta emme vielä edes aavistakaan. Jos tulevaisuudessa pystymme kehittämään kojeet ja menetelmät, joiden avulla vielä suuremmassa määrässä kuin nykyisillä voidaan saada syntymään tällaisia kaukovaikutuksia, ovat monet alikehittyneissä maissa tällä hetkellä ongelmina olevat vaikeudet poistettavissa nykyistä huomattavasti pienemmin kustannuksin ja vähempää työvoimaa käyttäen. Monissa sairaaloissa tullaan pääsemään tehokkaisiin tuloksiin pienemmillä ja yksinkertaisemmilla kojeilla kuin mitä nykyaikaiset kalliit ja kömpelöt röntgenkoneet ovat. Nämä vain parina esimerkkinä näistä mahdollisuuksista.

Elonpyörä — 1962, n:o 2


Etusivu Artikkelit