Ei-kanonisista lähteistä

mm. Jeesuksen sanoja

Jeesus sai vaikuttaa ainoastaan kolme vuotta, ja hänen opetuksensa jäi katkonaiseksi. Vähitellen hänen kuolemansa jälkeen ihmiset heräsivät tajuamaan, miten suuri opettaja oli elänyt heidän keskellään. Silloin he alkoivat muistella hänen sanojaan ja kertomuksia hänen elämästään. Syntyi monta kokoelmaa, ja näistä on muodostettu uuden testamentin evankeliumit. Miltei kaikki tutkijat ovat nykyään sitä mieltä, että nämä evankeliumit eivät ole alkuperäisiä lähteitä, vaan rakennettuja varhempien evankeliumien ja puhekokoelmien pohjalle. Paljon unohtui, paljon myös tahallaan poistettiin. Vaikeimpia lauseita ei voitu julkisesti esittää. Kun luetaan vanhempien kirkkoisien teoksia, tavataan niissä usein sellaisia Jeesuksen sanoja, joita ei ole Raamatussa. Apostolien teoissakin (20:35) on tällainen Jeesuksen lause, jota ei evankeliumeissa löydy.*


* "Autuaampi on antaa kuin ottaa." — toim. huom.


Yksi kaikkein ensimmäisiä kristillisiä kirjoittajia, Klemens Roomalainen, "apostolinen isä" mainitsee 1. epistolansa* 13. luvussa seuraavan Jeesuksen lauseen, josta on hyvin supistettu katkelma Luukkaan evankeliumissa (6:36-38).

"Olkaa laupiaat, että saisitte laupeuden. Antakaa anteeksi, että teille anteeksi annettaisiin. Niin kuin te teette, niin pitää teille tehtämän. Niin kuin tuomitsette, niin teitäkin tuomitaan. Niin kuin palvelette, niin teitäkin palvellaan. Sillä mitalla, jolla mittaatte, samalla teillekin mitataan."


* Englanninkielinen painos: https://carm.org/first-epistle-clement-corinthians — toim. huom.


Eikö tämä ole mieleen jäävä lause syyn ja seurauksen järkähtämättömästä laista? Jeesus panee erityisesti painoa sen siveelliselle vaikutukselle. Klemensin toisessa epistolassa* 12. luvussa tavataan seuraavat sanat:

"Kun Herralta kysyttiin, koska hänen valtakuntansa tulisi, hän vastasi: ’Kun kaksi tulee yhdeksi, ulkonainen sisäisen ja miehinen naisellisen kanssa, ei miehinen eikä naisellinen...’"


* Englanninkielinen painos: https://carm.org/second-epistle-of-clement-to-the-corinthians — toim. huom.


Merkillinen salaisuus tuntuu kätkeytyvän tähän lauseeseen, jolle ei ole Raamatussa sijaa. Kun Klemensin pitää lähteä selittämään, mitä merkitsee "miehellinen naisellisen kanssa jne.", katkeaa hänen epistolansa kesken lausetta. Meidän ei siis suotu selvästi tietää, mitä on tämä suuri sukupuolinen salaisuus. Ja kuitenkin tekstistä käy esille aivan yksinkertaisesti: että täydellinen Jumalan valtakunnan jäsen ei ole enää miehinen eikä naisellinen vaan molemmat. Tämä sama lause esiintyy muuten muillakin kirkkoisillä.

Mainittakoon muutamia muitakin Jeesuksen sanoja, jotka ovat meille tulleet Raamatun ulkopuolelta:

"Tämän maailman meno on katoavaa."

"Älkää omistako mitään maan päällä."

"Adamin pojat, hankkikaa itsellenne näiden katoavaisten kappaleiden avulla, jotka eivät ole teidän, se, mikä on teidän omaanne eikä ole katoavaa."

Seuraavat lauseet valaisevat opetuslapsen suhdetta tähän maailmaan.

"Viisaus lähettää ulos lapsensa."

"Heikot pelastetaan vahvojen avulla."

"Riippukaa pyhissä, sillä ne, jotka turvautuvat heihin, tulevat itse pyhiksi."

"Rakkaus peittää syntien paljouden."

Yllä olevat lauseet valaisevat "pelastuksen" mysteeriota. Se ei ole yhden ihmisen teko vaan yhä jatkuvaa työtä, johon kaikkien pyhien tulee ottaa osaa, kunnes koko maailma on pelastettu.

"Niin kuin näette itsenne vedessä tai peilissä, niin nähkää Minut teissä itsessänne."

Kristuksen pitää siis tulla eläväksi jokaisessa.

Tietäjä — touko-kesäkuu 1909

Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumatta.


Käydessään maan päällä mestari Kristus sirotteli ympärilleen ikiviisauden katkelmia "niille, joilla oli korvat kuulla". Hänen sanansa eivät olleet oppimääritelmiä, vaan niin kuin hän itse sanoi "siemeniä", ajatusaiheita, joiden tuli itää ja kasvaa vastaanottavassa mielessä ja vähitellen synnyttää tiedon hedelmä. Ne olivat useimmiten "hämärää puhetta", oraakkelimaisia, paradoksaalisia, ristiriitaisia lauseita, mutta se, joka osasi tunkeutua niiden henkeen, löysi kustakin kalliin helmen.

Ensinnä nämä lauseet kulkivat suusta suuhun, niitä pidettiin pyhänä, salaisena perintönä "uskovaisten" keskuudessa, eikä koirille, pilkkaajille tahdottu niitä viskata. Myöhemmin kun evankeliumeja alettiin sepittää suullisten kertomusten pohjalta, näitä Herran sanoja koetettiin sovittaa kertomuksen lomaan. Voidaan kuitenkin helposti huomata, kuinka vähän tässä sovittelussa pidettiin silmällä "tieteellistä" tarkkuutta, sillä evankeliumeissa esiintyy Kristus heti alusta alkaen täydellisenä Jumalan Poikana, vaikka myös löytyy selvä historiallinen kertomus siitä hetkestä, jolloin ensi kerran yksi opetuslapsista, Pietari, uskalsi kutsua Jeesusta Jumalan Pojaksi. Ja silloin "hän kielsi opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän oli Jeesus Kristus" (Matt. 16:20).

Kuhunkin "evankeliumiin" saatiin sovitetuksi vain osa Jeesuksen sanoista. Ensimmäisinä aikoina tunnettiin useita tällaisia evankeliumeja, ja vasta myöhemmin valittiin näistä erilleen neljä, joille tunnustettiin "kanoninen" arvo. Siten jäi paljon arvokkaitakin traditioita unohduksiin. Usein kun kirkkoisät toistavat jonkin Jeesuksen lauseen, täytyy myöhemmän selittäjän hieman hämillään muistuttaa, että se on otettu jostakin "apokryfisestä" evankeliumista.

Kirkkoisien teoksista löydettävien Jeesuksen sanojen lisäksi tehdään joka vuosi uusia löytöjä Vähä-Aasian, Egyptin ja Syyrian luostareissa, hautakammioissa jne. Nämä löydöt tuovat usein päivänvaloon sellaistakin, joka on syvempää, suurempaa kuin oikeaoppinen traditio. Tiedämmehän, ettei Jeesus puhunut kaikille samalla tavalla. Yksi löytö, joka erityisesti on herättänyt paljon huomiota, on nk. "Oxyrhynchus papyrus", jonka englantilaiset tutkijat Grenfell ja Hunt löysivät v. 1897 Keski-Egyptistä, muinaisaikaisesta Oxyrhynchus-kaupungista. Tämä kokoelma sisälsi evankeliumeista tunnettujen Jeesuksen sanojen lisäksi muutamia ennen tuntemattomia, ja kaikki nämä uudet ovat sisältönsä puolesta hyvin merkillisiä.

Papyruksen päällekirjoitus kuuluu: "Sanoja, joita Jeesus, elävä Jumala, puhuu kahdelle opetuslapselleen". Ja missä merkityksessä tämä on sanottu, näkyy sisällyksestä:

Missä kaksi on, eivät he ole ilman Jumalaa, ja missä on ainoastaan yksi, sanon: minä olen hänen kanssaan. Herätä kivi, niin siinä löydät minut! Halkaise puu, niin minä olen siinä.

Vertauskuvallisesti sanotaan, että maailma on Jumalan hauta. Jumala on ikään kuin valanut olemuksensa fyysiseen luontoon, ja meidän tulee herättää Jumala eloon. Niissä olennoissa, jotka toteuttavat itsetietoisesti sisäisen kätketyn jumaluutensa, tulee Jumala eläväksi. Jumala nukkuu kivessä, uneksii kasvissa, liikahtaa eläimessä ja herää ihmisessä, sanoo vanha salatieteellinen lause. Edelleen sanotaan kokoelmassamme:

Mitkä teitä vetävät valtakuntaan, jos valtakunta on taivaassa? Taivaan linnut ja muut eläimet, sillä ne ovat maan yläpuolella ja maan päällä, ja meren kalat teitä vetävät.

Ei Jumalan valtakunta ole pilvien takana vaan tämän saman luonnon sisimmässä sydämessä, kaikessa elävässä ja hengittävässä. Se on vain etsittävä. Sen tähden sanotaan:

Älköön etsivä lakatko, kunnes hän löytää, ja kun hän löytää, tulee hän ihmettelemään ja ihmeteltyään hallitsemaan ja hallittuaan levähtämään.

Tämä lause on lähes sellaisenaan Klemens Aleksandrialaisella, joka siis osoittaa, että nämä katkelmat olivat ensimmäisinä kristillisinä aikoina tunnettuja. Klemens huomauttaa vertaillen, kuinka Platonin mukaan ensimmäinen filosofian harrastus, viisauden etsiminen syntyy ihmettelemisestä. Se, joka ei mitään ihmettele, ei mitään löydä. Mutta se, joka on alkanut nähdä salatun totuuden, sulkekoon silmänsä pettävältä aistilliselta ulkomuodolta ja irrottakoon sydämensä ulkonaisesta nautinnosta. Sen tähden:

Jollette paastoa maailman suhteen, ette löydä Jumalan valtakuntaa. Ja jollette vietä sapattia, ette tule näkemään Isää.

Tämä "sapattin vietto" on samaa kuin se "levähtäminen", josta edellisessä lauselmassa puhuttiin. Se on se levon tila, jolloin ponnistus ja pyrkimys on saavuttanut päämääränsä, "Isä" on nähty, ja täydellinen rauha on täyttänyt sydämen. Barnabas, yksi kaikkein ensimmäisiä kristillisistä kirjailijoista, puhuu tästä sapatista, seitsemännestä luomispäivästä, joka ei ole vielä alkanut. Sen tähden – sanoo hän – ei oikea sapatti ole ensinkään samaa kuin jonkin viikonpäivän viettäminen toimettomuudessa. Edelleen sanotaan:

Hänen opetuslapsensa kysyvät häneltä ja sanovat: kuinka me paastoamme, ja kuinka rukoilemme, ja kuinka annamme almua, ja kuinka noudatamme sapattia? Jeesus sanoo: älkää tehkö mitään niin kuin ulkokullatut, vaan katsokaa kaikella totuudella Isään, joka on kätkettynä taivaisiin.

Ei millään hyvillä töillä saavuteta armoa vaan ainoastaan siten, että löydetään se salattu Isä, joka alati näkymättömänä asuu sisäisissä maailmoissa, "taivaissa". Jeesus sanoo:

Oppikaa tuntemaan itsenne, niin te näette, että olette Isän poikia.

Kun tunkeudumme omaan sisimpään olemukseemme, löydämme, että kaikki olemme Jumalan poikia. Vielä selvyydeksi hän lisää:

Taivasten valtakunta on teidän sisällänne, ja se, joka itsensä tuntee, löytää sen.

Ja kun kaikkien olioitten sisäinen olemus on Jumala, ei mikään voi joutua ikuisesti hukkaan, vaan ennemmin tai myöhemmin se löytää oman olemuksensa. Sen tähden Jeesus sanoo:

Kaikki, mikä ei ole silmiesi edessä ja mikä on sinulta salattu, tulee ilmoitettavaksi. Ei ole mitään salaista, jota ei ilmoitettaisi, eikä haudattua, jota ei herätettäisi.

Aikanaan tulee kaikki selviämään. Mutta maan päällä Jeesus ei voinut puhua kaikesta, sillä:

Minä seisoin keskellä maailmaa, ja näyin heille lihassa ja löysin kaikki juopuneiksi, enkä löytänyt yhtäkään janoavaista heidän joukossaan. Ja minun sieluni näkee vaivaa ihmisten poikien tähden, sillä he ovat sokeita sydämestään eivätkä näe, he ovat köyhiä, eivätkä tunne omaa köyhyyttään.

Tämä pieni kokoelma, jonka lause lauseelta olemme toistaneet, sisältää vielä tämän vakuutuksen:

Tällaiset olivat ne salaiset sanat, joita puhui Jeesus, elävä Herra, Filippukselle ja Tuomaalle. Ja hän sanoi heille: jokainen, joka kuulee näitä sanoja, ei tule kuolemaa maistamaan.

Mutta se kuuleminen ei koske ruumiillisia korvia, joiden läpi sanat vain kulkevat.

Jeesus sanoo: sinä kuulet yhdellä korvallasi, mutta (toisen suljet).

Viimeinen lause on kesken katkennut, mutta sen merkitys on, että tulee avata sisäinen kuulo, niin totuus ottaa asuntonsa sieluun.

Tietäjä — heinä-elokuu 1910

Kieliasua uudistettu sisältöön puuttumatta.


Älköön etsijä lakatko etsimästä, ennen kuin hän löytää; ja löytäessään hän hämmästyy, hämmästyttyään hän hallitsee, ja hallittuaan hän lepää.

Minä olen elämän ovi; joka minun kauttani astuu sisään, hän astuu elämään.

Minä annan teille suuren perinnön, jota koko maailmalla ei ole.

Ostakaa itsellenne, oi te Aatamin lapset, näiden katoavaisten kautta, jotka eivät ole teidän omaanne, sitä, joka on omaanne, joka ei katoa.

Pitäkää liha puhtaana ja sinetti tahrattomana, jotta saisitte elämän.

Tulkaa viisaiksi vaihtajiksi, hyläten muutamia asioita, mutta pitämällä lujasti kiinni siitä, mikä on hyvä.

Siemen itää hyvässä maassa, mutta ei kovalla kalliolla. Niin viisauskin tekee työtään nöyrän sydämessä, mutta ei ylpeän.

Te minun apostolieni seurakunta: noudattakaa äärimmäisen tarkasti uskonnollisia velvollisuuksianne ja tyytykää halvimpiin saataviin tässä maailmassa, aivan niin kuin tämän maailman ihmiset tyytyvät pienimpään määrään uskonnollista tehtävää, kunhan vain saavat tämän maailman kokonaan haltuunsa.

Työmiehelle riittää hänen toimeentulonsa.

Älkää olko huolissanne huomispäivän tarpeista. Sillä jos huominen päivä kuuluu elämänne mittaan, tulee epäilemättä ravintonne samalla kertaa. Mutta jos huominen päivä ei kuulu elämänne mittaan, niin älkää olko huolissanne sukulaistenne elämän mitasta.

Jollette tee oikeata kättä vasemman kaltaiseksi ja vasenta kättä oikean kaltaiseksi, ja ylhäällä olevaa alhaalla olevan kaltaiseksi, edessä olevaa takana olevan kaltaiseksi, ette tule tuntemaan Jumalan valtakuntaa.

Jollette paastoa maailmaan nähden, ettette löydä Jumalan valtakuntaa; ja jollette pyhitä koko viikkoa, ette tule Isää näkemään.

Ole pelastettu, sinä ja sielusi.

Astukaa ulos, te jotka tahdotte, siteistänne.

Älä koskaan iloitse, paitsi jos olet katsellut veljeesi rakkaudella.

Suurimpien pahantekijöiden joukossa on hän, joka on tehnyt murheelliseksi veljensä hengen.

Olkaa ystävälliset ja lempeät, niin kuin Isännekin on ystävällinen ja lempeä ja antaa aurinkonsa nousta synnintekijöille ja oikeamielisille ja häijyille.

Olkaa armahtavaisia, että tekin saisitte armahdusta; antakaa anteeksi, jotta teillekin annettaisiin anteeksi. Niin kuin teette, niin teille tehdään. Niin kuin annatte, niin teille annetaan. Niin kuin tuomitsette, niin teidät tuomitaan. Niin kuin osoitatte hyvyyttä, niin teille osoitetaan hyvyyttä. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitalla teillekin mitataan.

Mitä kaikkea ette tahdo, että ihmiset teille tekisivät, sitä älkää toisille tehkö.

Kieltäydy lihallisista ja ruumiillisista haluista.

Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä pyydä takaisin; sillä Isä tahtoo, että kaikille annettaisiin lahjoja hänen omista runsauksistaan. Autuas hän, joka käskyn mukaisesti antaa, sillä hän on viaton.

Jos ihminen lähettää kerjäläisen tyhjänä talostaan, jättävät enkelit seitsemänä yönä käymättä siinä talossa.

Minä sanon teille, että ihmisten täytyy tuomiopäivänä tehdä tili jokaisesta hyvästä sanasta, jonka ovat jättäneet lausumatta.

Niin kauan kuin joku on tilaisuudessa tekemään naapureilleen hyvää eikä sitä tee, on hänet luettava vieraaksi Jumalan rakkaudelle.

Voi niitä, joilla on ja ottavat vastaan tekopyhästi, tai jotka kykenevät elättämään itseään ja kuitenkin ottavat toisilta vastaan; sillä he kaikki saavat tuomiopäivänä tehdä tiliä Jumalalle.

Ota vaari uskosta ja toivosta, joiden kautta syntyy rakkaus Jumalaa ja ihmistä kohtaan, joka antaa iankaikkisen elämän.

Turvaudu pyhiin, sillä ne jotka heissä riippuvat, tulevat itse pyhiksi.

Sinä olet nähnyt veljesi; sinä olet nähnyt Herrasi. Hartaus on kymmenosainen. Yhdeksän osaa on hiljaisuutta ja kymmenes on yksinäisyyttä.

Näin te rukoilkaa: anna pyhän henkesi tulla päällemme ja puhdistaa meitä.

Näin te rukoilkaa: älä anna meidän joutua kiusaukseen, jota emme jaksa kestää.

Rukoilkaa suuria ja pienet teille sen ohella annetaan; rukoilkaa taivaallisia ja maalliset annetaan teille sen ohella. Rukoilkaa vihollistenne puolesta. Autuaat ovat ne, jotka surevat uskottomien kadotusta.

Rukoilkaa vihollisten puolesta, sillä he saattavat todellisuudessa olla teidän ystäviänne, ja jos eivät tänään sitä ole, voivat huomenna siksi tulla.

Se, joka Jumalalta rukoilee anteeksi niiden puolesta, jotka ovat tehneet hänelle vääryyttä, karkottaa tiehensä pahan hengen.

Ruusu-Risti — marraskuu 1926


Herra selitti niille, jotka osoittautuivat kiittämättömiksi häntä kohtaan: "Jos ette ole olleet uskollisia pienessä, kuka antaa teille sitä, mikä on suurta?"

Jeesus kulki miehen ohi, jota vaivasi monet taudit, mutta joka toistamiseen toisti: "Kiitos olkoon Jumalalle, että hän on säilyttänyt minut vapaana siitä, jolla hän on monta luotua raskauttanut".

Jeesus sanoi hänelle: "Entä mistä vaivan muodosta sinä sitten olet säilynyt?" Hän vastasi: "Oi Jumalan henki, minä olen onnellisempi kuin ne, joiden sydämiin jumala ei ole asettanut sitä tietoa hänestä, minkä hän on pannut minun sydämeeni". Jeesus sanoi: "Oikein puhut. Ojenna kätesi". Hän antoi kätensä ja heti hänestä tuli mitä puhtain ja kaunein ihminen, sillä jumala oli parantanut hänet hänen sairauksistaan. Ja niin hän tuli Jeesuksen opetuslapseksi ja antautui hänen kanssaan Jumalaa palvelemaan.

Tapahtui, että Herra poistui kaupungista ja kulki opetuslastensa seurassa vuorten yli. Ja he saapuivat vuorelle ja tie, joka vei sille, oli jyrkkä. Siinä he tapasivat miehen kuorma-aasineen. Mutta eläin oli kaatunut, sillä taakka oli raskas, ja mies löi sitä, niin että veri juoksi. Ja Jeesus meni hänen luokseen ja sanoi: "Ihminen, miksikä lyöt eläintäsi? Etkö näe, että se on liian heikko taakalleen, ja etkö tiedä, että se kärsii tuskaa?" Mutta mies vastasi ja sanoi: "Mitä se sinulle kuuluu? Minä saan lyödä sitä niin paljon kuin minua haluttaa, sillä se on minun omaisuuttani ja ostin sen hyvän rahan edestä. Kysy niiltä, jotka ovat seurassasi, sillä he tuntevat minut ja tietävät asiasta". Ja muutamat opetuslapsista sanoivat: "Niin, Herra, asia on niinkuin hän sanoo. Näimme, kuinka hän sen osti". Mutta Herra sanoi: "Ettekö huomaa, kuinka sen veri juoksee, ja ettekö kuule, kuinka se itkee ja valittaa?" Mutta he vastasivat ja sanoivat: "Ei, Herra, emme me kuule sen itkevän ja valittavan". Ja Herra oli surullinen ja huudahti: "Voi teitä, kun ette kuule, kuinka se valittaa Luojalle taivaissa ja huutaa armoa. Mutta voi kolmasti häntä, jonka tähden se valittaa ja huutaa hädässään". Ja hän astui esiin ja kosketti eläintä. Ja se nousi ja sen haavat olivat parantuneet. Ja Jeesus sanoi miehelle: "Jatka nyt matkaasi, mutta älä lyö sitä enää, jotta sinäkin löytäisit armoa".

Muutamat sanoivat Jeesukselle: "Opeta meille joku oppi, jonka takia jumala meitä rakastaisi". Jeesus sanoi: "Vihatkaa maailmaa, niin jumala teitä rakastaa".

Sanottiin Jeesukselle: "Osoita meille joku teko, jonka avulla pääsisimme paratiisiin". Hän vastasi: "Älkää ollenkaan puhuko". He sanoivat: "Sitä emme osaa". Hän sanoi: "Puhukaa sitten ainoastaan mitä on hyvää".

Jeesukselta kysyttiin: "Mikä on töistä paras?" Hän vastasi: "Kiitollisin sieluin alistua Jumalan tahtoon ja rakastaa Jumalaa".

Apostolit kysyivät Jeesukselta: "Kenen voidaan sanoa suorittavan hyvän työn vilpittömästi ja teeskentelemättä?" Hän vastasi: "Hänen, joka tekee hyvän työn Jumalan tähden ilman halua, että kukaan häntä siitä kiittäisi".

Jeesus sanoi: "Pyri vakavasti johonkin, jota tuli ei voi niellä". He sanoivat: "Mitä se on?" Hän vastasi: "Hyvyys".

Sika tuli lähelle Jeesusta ja hän sanoi sille: "Mene rauhassa". Siitä huomautettiin: "Oi Jumalan henki, sanotko sillä tavalla sialle?" Hän vastasi: "En tahtoisi opettaa kielelleni häpeällisiä sanoja"..

Eräänä päivänä hän kulki apostoliensa kanssa, ja he sivuuttivat koiran raadon. Apostolit sanoivat: "Kuinka inhottava on tuon koiran haju!" Mutta Jeesus sanoi: "Kuinka valkoiset ovat sen hampaat!"

Jeesus sanoi apostoleille: "Mitenkä tekisitte, jos näkisitte veljenne nukkuvan ja tuuli olisi kohottanut hänen hamettaan?" He sanoivat: "Me peittäisimme hänet". Hän sanoi: "Ei, vaan te paljastaisitte hänet". He sanoivat: "Jumala paratkoon! Kuka niin tekisi?" Hän sanoi: "Se teistä, joka kuulee sanan veljestään ja lisää siihen ja kertoo sen lisäyksineen".

Hän kulki muutamien juutalaisten ohi, jotka puhuivat pahasti hänelle, mutta hän puhui heille hyvää vastaukseksi. Hänelle huomautettiin: "Totisesti nämä puhuvat ilkeästi sinulle ja sinä puhut heille hyvää?" Hän sanoi: "Jokainen antaa varastostaan".

Kulkiessaan meren rannalla Jeesus näki muutamia vanuttajia työssään ja sanoi heille: "Te puhdistatte näitä vaatteita, mutta ette puhdista sydämiänne". Tämän perästä he uskoivat häneen.

Ruusu-Risti — helmikuu 1927


Israelin lasten joukossa oli ryöväri, joka neljänkymmenen vuoden aikana oli häirinnyt maanteiden rauhaa. Jeesus kulki hänen ohitsensa ja Jeesuksen perässä tuli hurskas israeliitta, joka oli apostoli. Ryöväri sanoi sydämessään: "Tässä kulkee Jumalan profeetta apostolinsa seuraamana. Mitähän, jos minä lyöttäytyisin kolmanneksi?" Tullessaan alas hän yritti lähestyä apostolia, koko ajan halveksien itseään ja suurentaen apostolia, ja jutteli itsekseen: "Ei minun sovi kulkea tuon vanhurskaan miehen rinnalla." Apostoli huomasi hänet ja sanoi itsekseen: "Pitääkö tuollaisen miehen kulkea minun rinnallani?" Ja kiiruhtaen Jeesuksen luo hän alkoi kävellä tämän rinnalla, niin että ryöväri jäi jälkeen. Silloin Jumala ilmoitti Jeesukselle: "Sano heille, että heidän on aloitettava työnsä alusta, sillä minä olen tehnyt mitättömäksi heidän varhemmat tekonsa; olen tehnyt tyhjäksi apostolin hyvät työt hänen itserakkautensa takia ja toisen pahat teot hänen nöyryytensä vuoksi." Silloin Jeesus kertoi heille tästä ja otti ryövärin toverikseen vaellusmatkalleen ja teki hänet yhdeksi apostoleistaan. Juudas sanoi: "Ketkä ne sitten vetävät meitä puoleensa? Ja koska tulee valtakunta, joka on taivaissa?" Jeesus sanoi: "Ilman linnut ja mitä tahansa eläimiä on maan alla ja maan päällä ja meren kalat, nämä ne teitä puoleensa vetävät. Ja taivaan valtakunta on teissä; ja ken tahansa oppii itsensä tuntemaan, hän löytää sen. Ja kun olette sen löytäneet, tulette tietämään, että olette kaikkivaltiaan Isän poikia ja perillisiä; ja tulette tietämään, että olette Jumalassa ja että Jumala on teissä. Ja te olette Jumalan kaupunki".

Jeesus sanoi: "Jos veljesi tekee syntiä sanoillaan ja antaa sinulle hyvitystä, ota hänet vastaan seitsemän kertaa päivässä." Simon, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: "Seitsemän kertaa päivässä?" Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Niin, sanonpa sinulle: vaikkapa seitsemänkymmentä kertaa seitsemän; sillä profeetoissakin, sen perästä kun olivat Pyhän Hengen voitelemia, tavattiin synnillistä puhetta."

Apostolit sanoivat: "Lisää meidän uskoamme." Ja hän vastasi heille: "Jos teissä olisi uskoa, niin vuorikin siirtyisi teidän katseenne edestä." Hän sanoi myös heille: "Älkää epäröikö, ettette vajoaisi maailmaan, niin kuin Simon, joka epäillessään oli hukkumaisillaan mereen."

Apostolit sanoivat hänelle: "Sinun puheesi on valon puhetta niille, jotka lähtevät sinua tervehtimään."

Opetuslapset puhuivat näin Jeesukselle: "Sinä olet avain jokaiselle ihmiselle, ja jokaiselle sinä myös olet sulkija".

Hän käski meitä hylkäämään ja väheksymään arveluja ja kysymyksiä, jotka saavat aikaan paljon riitaa, eikä tuhlaamaan ajatuksia asioihin, jotka ovat kaukana tiedostamme, vaan sen sijaan niin paljon kuin mahdollista etsiä kaikkeuden Herraa koko mielellämme ja hengellämme.

Ruusu-Risti — marraskuu 1927


Minä olen se, josta Mooses on profetoinut sanoen: Profeetan, minun kaltaiseni, on Herra meidän Jumalamme nostava maasta teitä varten veljienne keskuudesta; kuulkaa häntä kaikissa asioissa, ja ken ei sitä profeettaa kuuntele, hän on kuoleva. 

Minä tulin hävittämään uhritoimituksia, ja jollette lakkaa uhraamasta, ei viha teistä lopu. 

Minä olen tullut kokoomaan yhteen kaikki kansat ja heimot ja kielet. 

Heikkojen puolesta tulin heikoksi, nälkäisten puolesta nälkäiseksi ja janoisten takia janoiseksi. 

Se, joka ei ole minun kaltaiseni, ei ole Hänen kaltaisensa, joka lähetti minut.

Veljeni ja kanssaperilliseni ovat ne jotka tekevät Isäni tahdon. 

Se, mikä on heikkoa, pelastetaan sen kautta mikä on vahvaa. Hyvien asioiden täytyy tulla, ja autuas on hän, jonka kautta ne tulevat. 

Autuas on se ihminen, jonka hänen Herransa asettaa kanssapalvelijainsa palvelukseen. 

Autuas on hän, joka paastoaa senkin takia, että ruokkisi köyhiä. 

Autuas on hän, joka luopuu nykyhetken nautinnosta jonkun luvatun takia, joka on etäinen ja näkymätön. Autuas on silmä, joka nukkuessaan ei ajattele pahaa ja joka herää synnittömyyteen. 

Autuas on hän, jolle Jumala on kirjansa opettanut, mutta joka ei silti kuole ylpeänä. 

Ken ostaa sieluja vapaiksi epäjumalista, hän on oleva suurin minun valtakunnassani. 

Se, joka tietää ja tekee ja opettaa, häntä on sanottava suureksi taivasten valtakunnassa. 

Katso, minä teen viimeiset asiat ensimmäisiksi. 

Minä olen päivä. 

Meidän Herramme siten varoitti meitä, että mitä ikänä me saarnaamme sanoissa kansan edessä, sitä meidän myös olisi teoissa toteutettava kaikkien ihmisten edessä. 

Kun eräs häneltä kysyi, koska hänen valtakuntansa tulisi, vastasi hän: "Kun kaksi tulevat yhdeksi, kun se, mikä on ulkonaista, tulee niin kuin se, mikä on sisäistä, ja mies-puoli naispuolen kanssa ei mieheksi eikä naiseksi". 

"Jos näitä asioita teette, on Isäni valtakunta tuleva." 

Sen tähden kun Sana oli puhunut, niin kuin lopusta sopi puhua, kysyi Salome: "Kuinka kauan ihmisiä kuolee?" Herra sanoi: "Niin kauan kuin vaimot synnyttävät". 

Kun hän sanoi: "Silloin olisin tehnyt hyvin, jos en olisi synnyttänyt", ikään kuin olisi ollut sopimatonta ottaa vastaan äitiyttä, niin Herra vastasi sanoen: "Syö kutakin ruohoa, mutta älä syö sitä, joka on katkera." 

Ruusu-Risti — joulukuu 1927


Mysteerioni on minua varten ja minun huoneeni poikia varten.

Missä tahansa on kaksi, eivät he ole ilman Jumalaa, ja missä on ainoastaan yksi, totisesti minä olen hänen kanssaan. Nosta kivi, ja siellä löydät minut, pilko puu, ja siinä minä olen.

Sillä ei ole kaksi tai kolme koolla minun nimessäni, ilman että minä olen heidän keskellään.

Teillä on minut aina luonanne uskovien ihmisten keskellä, jumalallisen luontoni loiston kautta.

En jätä teitä ilman johtajaa, vaan lähetän luoksenne lohduttajan.

Kun olen astunut ylös Isäni luo, tahdon lähettää teille hengen, lohduttajan, jotta hän opettaisi teille kaikki, mikä on hyvä teidän tietää ja tehdä tiettäväksi.

Kaikki, mikä ei ole kasvojesi edessä ja mikä on sinulta salattu tulee paljastettavaksi sinulle. Sillä ei ole mitään salattua, joka ei tule julkiseksi, eikä kätkettyä, jota ei nosteta päivänvaloon.

Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Koska sinä tulet meille ilmeiseksi ja koska me sinut saamme nähdä?" Hän sanoi: "Sitten kun olette riisutut ettekä häpeä."

Ken minua etsii, hän on löytävä minut seitsenvuotiaista lapsista, sillä niissä olen kätkettynä ja neljäntoista vuoden iässä minä tulen ilmi.

Te näette minut itsessänne, niin kuin joku teistä näkee itsensä vedessä tai kuvastimessa.

Missä tahansa asioissa minä käsitän teidät, niissä minä teitä tuomitsen.

Tahdon valita itselleni hyvät, nuo hyvät, jotka Isäni taivaissa on minulle antanut.

Älä sureta pyhää henkeä, joka on sinussa, äläkä sammuta valoa, joka sinussa on loistanut.

Vaikka te olisitte yhdessä minun kanssani minun povessani ettekä täyttäisi minun käskyjäni, niin minä heitän teidät menemään ja sanon teille: Poistukaa luotani, en tiedä, mistä te olette, te vääryyden tekijät.

Ruusu-Risti  —  tammikuu 1928


Jeesus sanoi: "Kolme on ikävää seikkaa rikkauden suhteen, ihminen voi saavuttaa sen laittomasta lähteestä." He kysyivät: "Entä jos hän saavuttaa sen laillisesta lähteestä? Hän vastasi: "Hän voi tuhlata sitä iljettäviin asioihin." He sanoivat: " Entä jos hän käyttää sitä laillisiin asioihin?" Hän vastasi: "Huolenpito siitä voi estää häntä muistamasta Jumalaa".

"Älkää luoko silmiänne pakanoiden rikkauksiin, jotka ovat tulisi maailmasta, sillä heidän rikkautensa loisto sammuttaa uskonne valon."

"Se, joka rikkautta kaipaa, on miehen kaltainen, joka juo merivettä: kuta enemmän hän juo, sitä kiihkeämmäksi käy hänen janonsa, eikä hän lakkaa juomasta, ennen kuin kuolee."

Apostolit sanoivat Jeesukselle: "Mistä johtuu, että Sinä saat kävellä vedellä, jota vastoin me emme osaa?" Hän sanoi heille: "Mitä te ajattelette dinareista ja dirhameista (kulta- ja hopearahoista)?" He sanoivat: "Ne ovat kallis-arvoisia." Hän sanoi: "Mutta minulle ne ovat töryn arvoiset."

"Loistoa vaatteissa, ylpeyttä sydämessä."

"Usko aarteesi Hänen käsiinsä, joka ei sitä tuhlaa, siltä häviötä saa pelätä se, joka omistaa tämän maailman kalleuksia, mutta ei se, joka omistaa Jumalan aarteen."

"Minä tosiaan rakastan köyhyyttä; rikkauksia vihaan."

"Älä vastaanota mitään keltään, äläkä omista mitään tässä maailmassa."

"Oi Aatamin poika, jos annan sinulle rikkautta, sinä hääräät aarteittesi kanssa ja unohdat Minut; ja jos teen sinut köyhäksi, sinä jäät tyytymättömäksi ja raskautetuksi sydämestäsi; kuinka näin ollen saatat tuntea, mikä suloinen nautinto on ylistää Minua, ja koska riennät Minua palvomaan?

"Kadu, sillä parempi on ihmisen tulevalla ajalla löytää malja vettä kuin kaikki maailman rikkaudet. Ja vielä: parempi on yksi askel Isän talossa kuin kaikki tämän maailman ylellisyydet."

Miellyttävin tervehdystapa on Hänestä, kun joku sanoi Hänelle: "Oi köyhä mies!"

Herra söi kotoisesta astiasta ja antoi opetuslasten laskeutua maan ruoholle pitkäkseen.

Apostoli Matteus söi jyviä, pähkinöitä ja kasviksia, mutta ei lihaa.

Ruusu-Risti  —  helmikuu 1928


Joukko miehiä läksi myymään viikunoita. Mutta kun he saapuivat markkinapaikalle, katso, ihmiset eivät etsineetkään hyviä viikunoita, vaan kauniita lehtiä. Sen tähden miehet eivät osanneetkaan myydä viikunoitaan. Nähdessään tämän muuan häijy kaupungin asukas sanoi: "varmasti voinkin tulla rikkaaksi." ja hän kutsui luoksensa kaksi poikaansa ja sanoi: "menkää ja kerätkää suuri paljon lehtiä huonoine viikunoineen." Ja nämä he sitten möivät painostaan kullasta, sillä ihmiset olivat kovasti ihastuneet lehtiin. Mutta jälkeenpäin ihmiset syötyään viikunat sairastuivat vaikeaan tautiin.

Eräs mies maksoi huonosti, eikä sen tähden kukaan, joka hänet tunsi, tahtonut mennä kyntämään hänen peltoansa. Mutta ilkeänä miehenä hän sanoi: "menenpähän markkinapaikalle löytääkseni joutilaat, jotka eivät tee mitään ja sen takia tulevat viinimäkeeni työhön." Mies Iäksi kotoaan ja tapasi monta vierasta, jotka seisoivat laiskoina ja ilman rahaa. Heille hän puhui ja johti heidät viinitarhaansa. Mutta totisesti ei kukaan, joka tunsi hänet ja jolla oli työtä käsillään, mennyt sinne.

Oli mies, jolla on paljon omaisuutta, ja maittensa joukossa hänellä on autiotakin maata, joka ei kantanut muuta kuin hedelmättömiä rikkoja. Eräänä päivänä kulkiessaan sellaisen aution maan läpi hän tapasi hedelmättömien kasvien keskeltä kasvin, jolla on ihania hedelmiä. Ja silloin tämä mies sanoi: "mitenkähän tämä kasvi täällä kantaa niin ihania hedelmiä? Tätä varmasti en anna hakata pois ja pistää tuleen muun ohella." Ja kutsuttuaan paikalle palvelijansa hän antoi heidän kaivaa se ylös ja istuttaa se hänen puutarhaansa. Niin myöskin, sanon teille, on Jumala säästävä helvetin liekiltä ne, jotka tekevät työtä vanhurskauden puolesta, missä tahansa lienevätkin.

Ruusu-Risti  —  maaliskuu 1928


"Sillä aina kun te syötte tätä leipää ja juotte tätä maljaa, te esitätte minun kuolemaani siihen saakka, kunnes itse tulen."

"Hetki on tullut, että minut temmataan teidän luotanne. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Viipykää siis ja valvokaa minun kanssani." Mutta apostolit itkivät sanoen hänelle: "Älä moiti meitä, sinä Poika Jumalan; mutta mikä on meidän loppumme oleva?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Älkää pelätkö, vaikka hävittäisivät minut, vaan olkaa sitä rohkeammat. Älkää pelätkö kuolemanvallan läsnäolon edessä. Muistelkaa kaikki, mitä olen sanonut teille. Jos ovat minua vainonneet, tulevat teitäkin vainoamaan. Iloitkaa siis, että minä olen maailman voittanut."

"Minä annan selkäni, ettet sinä lankea kuoleman saaliiksi."

Kun he olivat laulaneet virren syötyään niin kuin tapa oli, hän taasen sanoi: "Tänä yönä te tulette loukatuksi, niin kuin on kirjoitettu: minä lyön paimenta ja lampaat hajotetaan." Kun Pietari sanoi: "Vaikka toiset kaikki, niin en minä", niin hän sanoi: "Ennen kuin kukko toisen kerran laulaa tänä päivänä, sinä kiellät minut."

Hän sanoi, ettei kenkään, jollei ollut koeteltu, pitäisi pyrkiä taivaallisiin valtakuntiin.

"Valvokaa ja rukoilkaa", hän sanoi, "ettette odottamatta joutuisi kiusaukseen." Ja niin heitä koeteltiin, koska vaipuivat uneen, niin että he jättivät Herran hänen vangitsemisensa jälkeen; ja se, joka oli seurannut häntä ja miekkaa käyttänyt, kielsi hänet kolmekin kertaa.

Mutta Juudas oh salaa poistunut, toivoen voivansa pettää Herraamme, ja hän meni siihen taloon, missä ylipapit ja vanhemmat olivat koolla, ja sanoi heille: "Mitä te minulle annatte, jos minä jäin Herrani teidän käsiinne, kun minulla siihen on tilaisuutta?" Ja he sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. Ja hän sanoi heille: "Hankkikaa nuoria aseistettuja miehiä hänen opetuslastensa takia."

Ja he alkoivat syyttää hänen sanoen: "Me tapasimme tämän miehen kansaa villitsemässä, lakia ja profeettoja hävittämässä, kieltämässä veron antamista keisarille, kääntämässä pois naisia ja lapsia, sanoen itse olevansa Kristus, kuningas."

Ja Pilatus käskettyään Jeesuksen eteensä sanoi hänelle: "Mitä nämä todistavat sinua vastaan? Etkö sinä mitään sano?" Ja Jeesus sanoi: "Jollei heillä olisi valtaa, he eivät mitään sanoisi; siltä jokaisella on valta oman suunsa ohi sekä hyvää että pahaa puhuakseen. Vastatkoot itse sanoistaan."

Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Jeesus sanoi hänelle: "Etkö ole nähnyt — sinä! — että hän, joka sinulle puhuu, on totuus? Etkö näe hänen kasvoistaan, että hän on Isästä syntynyt? Etkö kuule hänen sanoistaan, ettei hän ole tästä maailmasta kotoisin?"

Ja maaherra katsellessaan ympärillä seisovaa juutalaista kansanjoukkoa näki monen juutalaisen itkevän ja sanoi: "Kaikki kansasta eivät halua hänen kuolemaansa."

Ja muuan juutalainen kohottautui ja sanoi: "Minä synnyin sokeana, ja hän armahti minua ja laski kätensä silmilleni, ja heti minä näin." Ja toinen kohottautui ja sanoi: "Minä olin kyttyräselkäinen, ja hän suoristi minut yhdellä sanalla."

Toiset heistä huusivat: "Jos päästit Jeesuksen vapaaksi, et ole keisarin ystävä, sillä hän nimittää itseään Jumalan Pojaksi ja kuninkaaksi. Ja jos sinä vapautat hänet, hän tulee kuninkaaksi ja ottaa keisarin valtakunnan." Pilatus sen tähden raivostui ja sanoi: "Aina on teidän kansanne ollut perkeleellinen ja epäuskoinen, ja aina te olette olleet hyväntekijänne vihollisia."

Ja Herodes luovutti hänet rahvaan käsiin happamattoman leivän, heidän juhlansa, aattona. Ja he ottivat Herran ja työnsivät häntä juostessaan ja sanoivat: "Laahatkaamme pois Jumalan Poika, koska olemme saaneet vallan hänen ylitsensä." Ja he pukivat hänet purppuraan ja asettivat hänet tuomioistuimelle sanoen: "Tuomitse oikein, oi Israelin Kuningas." Ja eräs heistä tuo orjantappurakruunun ja asetti sen Herran päähän. Ja toiset seisoivat ja sylkivät hänen kasvoilleen, ja toiset löivät häntä poskelle; toiset pistivät häntä ruo'olla; ja muutamat ruoskivat häntä sanoen: "Tällä tavalla kunnioitamme Jumalan Poikaa."

Kun häntä saattoivat ristille semmoiset, jotka eivät häntä tunteneet, hän rukoili Isää murhaajiensa puolesta ja sanoi: "Isä, anna anteeksi heidän syntinsä, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät."

Ja he toivat kaksi pahantekijää ja ristiinnaulitsivat Herran niiden välille. Mutta hän säilytti mielenmalttinsa, ikään kuin hänellä ei olisi ollut mitään tuskaa. Ja kun he olivat nostaneet ristin pystyyn, kirjoittivat he päällekirjoituksen: "Tämä on Israelin kuningas."

Kun hänet oli ristiinnaulittu, työnsivät he huulensa ulos ja huojuttivat päätään sanoen: "Pelastakoon nyt itsensä hän, joka herätti kuolleet eloon."

Ja kaikki, jotka siinä olivat läsnä ja näkivät mitä tapahtui, löivät rintoihinsa ja sanoivat: "Voi meitä! Mitä tämä on? Voi meitä syntiemme tähden!"

Temppelin poikkipiena, äärettömän kookas, halkesi ja hajosi.

Ruusu-Risti  —  huhtikuu 1928

bar_p.jpg (2056 bytes)
 Etusivu   Eri uskonnot