Timo Viitala

Ajatelmia

Pyrkimys

Henkisen edistyksen kannalta tärkeintä on mitä tapahtuu sisälläsi, tietoisuuden laajentuminen, mielen vastaanottavaisuus valolle ja intuitiolle, sydämen avautuminen ja käyttövälineiden puhdistuminen.

Etsi voimaa ja iloa ensi sijassa jumalallisesta.

Etsijän ei pidä tyytyä jo varmistettuihin hyveisiinsä, jaloihin luonteenpiirteisiinsä ja taitoihinsa, vaan etsiytyä tahdon ja tulen polulle.

Taistelu kohti suurempaa valoa on tärkeämpää kuin persoonallisuuden eheys, hyvä luonne ja hyvä käytös alemmilla tasoilla.

Jumaluus vuodattaa jatkuvasti ja jaksoittaisesti energioitaan. Tämä aikaansaa suuren kehityksen marssin eteenpäin ja ylöspäin kaikissa luonnonkunnissa.

Maailmankaikkeudessa kaikki liikkuu, muuttuu ja kehittyy. Henkinen elämä on viisasta yhteistyötä elämän liikkeen ja kehityspyrkimyksen kanssa.

Aivan kuten sielusta kohdistuu jaksoittainen paine ja inspiraatio persoonallisuuteen, niin myös persoonallisuuden tulee kohdistaa tasaista painetta alempiin kehoihin niiden muuntamiseksi ja hallitsemiseksi. Sen tulee täydentää sielun aloittama ja ohjaama prosessi.

Vapaudu sovinnaisuuksista ja vapauta energiasi pyhään kilvoitteluun ja etsintään!

Tulinen pyrkimys kohti korkeuksia avaa kanavan, jota myöten korkeampi energia voi laskeutua ja täyttää ja uudistaa ihmisen.

Kehitys tapahtuu luovan jännitteen kautta.

Pyrkijän on opittava elämään aina luovan jännitteen ja tulisen pyrkimyksen dynaamisessa ja uutta luovassa tilassa.

Etsijän tulee omaksua paradoksaalinen samanaikainen pyrkimyksen ja pyrkimättömyyden asenne.

Liiallinen passiivisuus samoin kuin liiallinen aktiivisuus on vältettävää. Keskitie on oikea tie.

Liika hosuminen estää sielun viisauden kuuntelemisen ja sen energian täyden vastaanottamisen, liika passiivisuus taas on vaarassa johtaa välipitämättömyyteen ja apatiaan.

Henkisen pyrkijän on oltava tasapuolisesti sekä aloitteellinen että vastaanottava ja kuunteleva, aktiivinen että passiivinen, käskevä että korkeamman itsen käskettävä.

Henkinen elämä perustuu yhtä paljon persoonallisuuden voimien hallintaan ja liikkeelle panemiseen kuin avoimena olemiseen ja vastaanottavaisuuteen sielun ja hengen voimille.

Ihmisen sielussa asuu hengen kipinä. Sen valoa kasvattamalla ja asteittain laajentamalla ihminen voi harpata yksilöllisestä erillisestä tietoisuudesta universaaliin tietoisuuteen.

Henkisen kasvun myötä ihmistä ohjaavat enemmän ja enemmän yksi tahto, yksi päämäärä, keskeinen palvelun tarkoitus ja muut hajottavat halut, toiveet ja pyrkimykset haihtuvat pois.

Ihminen voi elää täydesti ja siten edelleen kehittyä toteuttamalla valitsemaansa palvelun hanketta. Pysymällä uskollisena ihanteelleen hän voi jatkuvasti ammentaa iloa ja voimaa korkeuksista.

Etsivä ja pyrkivä ihminen on matkalla ja siirtymässä eikä hän täysin tiedä kuka hän on, mikä on hänen mielensä ja tietoisuutensa varsinainen keskus ja olemus, ja hän samaistuu milloin omiin pyyteisiinsä ja pyrkimyksiinsä (olkoon ne sitten henkisiä tai aineellisia), milloin sieluunsa yhdistävänä ja sulattavana keskuksena. Hengen tasolla hän viimein löytää itsensä, ja hengen puhdas energia valaisee lopullisesti mielen, ja vapauttaa sen kaikesta karkeasta aineesta, niin että siitä tulee korkeampi abstrakti mieli.

Ihminen on toden totta asukas aineen ja hengen maailman välissä, ja hänen koko elämänsä on tasapainoilua ja valintojen tekemistä näiden kahden vastanavan välillä, ja hän kääntää huomionsa milloin toiseen ja milloin toiseen suuntaan. Henkisen pyrkijän on kohdistettava katseensa ja pyrkimyksensä hengen alueeseen. Hän voi valloittaa hengen valtakunnan aste asteelta vain kun hän on pyrkimyksessään ja suuntautumisessaan vakaa ja kun hän aina tottelee sisäistä opastajaa, joka kutsuu häntä suurempaan vapauteen, valoon, iloon, tietoon ja viisauteen.

Itsenäisenä ja itsetietoisena olentona ihmisen on itse kuljettava tietä ja tehtävä elämänsä kuluessa oikeita valintoja ja päätöksiä ja opiskeltava ajatonta viisautta ja kehitettävä ja vaalittava henkistä elämäänsä. Automaattisesti ja itsestään vain yläpuolisten sielun ja hengen voimien vaikutuksesta hänestä ei kehity henkisesti aikuista, vastuuntuntoista ja kukoistavaa henkistä ihmistä.

Ihmisen omat aktiiviset valinnat, pyrkimys, opiskelu ja meditaatio vapauttavat hänen sisäiset energiansa. Hänen on pyrittävä, palveltava ja avauduttava ja antauduttava. Vaikka sielullisten ja henkisten energioiden paine ja tahto ja vaikutus ihmiseen olisi suuri, niin vain hänen oma ajattelunsa ja opiskelunsa ja pyrkimyksensä voi täydentää evoluution ja hengen tahdon ja työn.

Etsijä voi saavuttaa maalin hitaasti tai joutuisasti, jäädä puolitiehen tai eksyä väliaikaisesti tai jopa epäonnistua.

Henkisen polun kulkeminen edellyttää, että keskitämme kaikki voimamme viisauden päämäärään, että panemme kaikki voimavaramme liikkeelle ja kutsumme esiin vielä piileviä, että elämme vaarallisesti emmekä karta kriisejä ja suuria muutoksia ja että kuljemme kohti uutta, syvempää visiota ja laajemman totuuden paljastumista.

Valaistumista voidaan luonnehtia korkean värähtelyn tilaksi. Se on saavutettu kulkemalla kaikkien välttämättömien puhdistus, muuntamis- ja vihkimysprosessien läpi. Se ei ole mikään armolahja, vaan se vastaa täysin tehtyä työmäärää, ja se on lunastettu vaaditulla kovalla hinnalla.

Henkinen elämä on yhteistyötä jumaluuden ja kokonaisuuden tahdon, voiman ja viisauden kanssa.

Jos jooga, ihmisen mielen, sydämen, tietoisuuden ja keskusten eli chakrojen avaaminen korkeammille energioille ja yhdistyminen jumaluuteen, olisi jotain luonnotonta, epänormaalia ja vaarallista, kuten joskus kuulee puhuttavan, se ei johtaisi hänen luovuutensa kukoistamiseen, täydelliseen terveyteen ja henkiseen autuuteen ja kokonaisvaltaiseen uudistumiseen ja uudestisyntymiseen henkiseen valtakuntaan.

Pyrkivän ihmisen pitää elää lunastavasti siten että sisäinen valo kirkastuu ja sisäinen ihminen kasvaa ja että hänen tietoisuutensa syvenee ja laajenee ja avautuu kohti kirkkautta ja äärettömyyttä. Hänen pitää elää kiinnittymättä ja takertumatta mihinkään, antautumalla ja luovuttamalla pienen elämänsä suurelle elämälle ja suurelle kokonaisuudelle, maailman hengelle, jumalalliselle voimalle.

Oppilaan henkinen kehitys on eräästä näkökulmasta sen kanavan ja sisäisen alueen ja tilan laajenemista, missä monenlaiset aurinkokunnan energiat voivat toimia ja jalostua. Ihmisen sisäisen elämän ja opiskelun ja palvelun kautta tämä kanava laajenee samalla kun ihminen kykenee vastaanottamaan, aistimaan ja hyödyntämään yhä korkeampia energioita ja vaikutteita.

Polulla eteneminen perustuu siihen, että uusi ja kiehtova vangitsee etsijän huomion ja johtaa häntä eteenpäin kohti seuraavaa paljastusta.

Vihkimys korkeampaan maailmaan on tutkinnon läpäisemistä elämän tieteessä hengen korkeakoulussa.

Edistyneen ihmisen suuri päämääränä tänä aikana on löytää keskeinen energia, hengen sähköinen tuli ja yksi elämä, joka on kokonaisuuden, makrokosmoksen, elämä, ja ihmisen elämä.

Polku

Henkistä polkua kulkemalla aste asteelta viisaus syvenee, horisontti avartuu, iättömän viisauden opetuksen saavat vahvistusta ja kirjatiedon takaa tavoitetaan elävä totuus.

Ihminen itse on polku aste asteelta korkeampaan tietoisuuteen ja syvempään todellisuuteen.

Vain oman luontonsa lunastamalla sielun ja hengen energioiden kautta ihminen voi tuntea korkeammat maailmat.

Vain oman tietoisuutensa evoluution kautta ja kasvamalla yhteen niiden kanssa ihminen voi oppia tuntemaan todellisuuden syvemmät, salatut, laajemmat, universaalimmat tasot ja ulottuvuudet.

Tiedon ja tietoisuuden korkeammista maailmoista ihminen voi saavuttaa vain ja ainoastaan tulemalla itse poluksi, kehittämällä oma tietoisuutensa täyteen kukoistukseensa ja saavuttamalla siten jumaluus ja sulautumalla maailmankaikkeuden ydinolemukseen.

Hengen jumalalliseen valtakuntaan ei ole olemassa oikotietä. Sen saavuttamiseksi kaikki edeltävät kehitysvaiheet on käytävä läpi. Ihmisen täytyy kasvaa ja saavuttaa henkinen aikuisuus. Evoluution ja elämän voimien on tehtävä työnsä. Ihmisen on muunnettava ja lunastettava oma luontonsa. Vasta hengen tulen ja energian uudistama ja herkistämä elimistö voi tuntea korkeammat tasot ja maailmat ja elää niissä.

Mikrokosmos ja makrokosmos

Oman itsensä kautta, oman jumaluutensa löytämällä ja paljastamalla ihminen voi käsittää kaikkialla olevan jumaluuden ja Jumalan luonteen ja suuren kokonaisuuden.

Itsensä ymmärtämisen kautta ihminen voi saavuttaa ymmärryksen elämän laeista kaikkialla luonnossa, ihmiskunnassa, aurinkokunnassa ja kosmoksessa. Analogioiden ja yhdenmukaisuuksien näkeminen on avain viisauteen.

Elämän, maailmankaikkeuden, aurinkokunnan, syntymisen ja kehityksen salaisuudet on kätketty ihmiseen. Oman itsensä kautta, tietoisuutensa portaittaisen ja asteittaisen laajentumisen myötä ja ajattelunsa kehityksen kautta ihminen voi oppia tuntemaan ne. Mutta kaikki ymmärtäminen on aina suhteellista, ja elämän mysteeri pysyy pohjattomana.

Ihminen on polttopiste planeetan ja aurinkokunnan ja makrokosmoksen energioille. Siksi on suuri haaste ja myös ajoittainen vaikeus olla ihminen.

Ihminen, mikrokosmos, on makrokosmoksen kuva. Täysin kehittynyt ihminen on vastaanottavainen aurinkokunnan korkeille, synteettisille energioille, ja hän heijastaa ja välittää niitä luontoon ja ihmiskuntaan.

Ihminen on toden totta mikrokosmos, ja ihmisen olemusta ja kokonaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista ja hänessä vaikuttavia lukemattomia voimia ja energioita on mahdotonta ymmärtää ilman, että nähdään hänen elimellinen yhteytensä aurinkokuntaan, makrokosmokseen ja linnunrataan.

Mitä on ihmisessä, on myös muualla maailmankaikkeudessa. Oman itsensä ja oman tietoisuutensa energioiden ja tasojen ja kehityksen kautta esoteerikko tutkii ja ymmärtää ja tulkitsee maailmankaikkeutta ja sen lakeja ja toimintaa.

Kaikki ihmisestä paljastuvat tietoisuuden tasot ja energiat kertovat sen mitä on myös muualla planeetalla, aurinkokunnassa ja makrokosmoksessa. Voisi melkein sanoa, että mitä ei ole ihmisessä, piilevänä tai ilmentyneenä, ei ole missään muuallakaan.

Ihmisen, mikrokosmoksen, tietoisuuden tasot vastaavat todellisuuden, makrokosmoksen tasoja. Sisäinen, subjektiivinen, on objektiivista. Oikeastaan subjektiivinen, tietoisuus ja elämä, on todellisempaa ja perustavampaa kuin ainakin näennäisesti objektiivinen, aistein havaittava, tiheä aine.

Suuret henkiset olennot

Kaiken yksilöllisen elämän perustana on suuri elämä.

Me elämme maailmankaikkeudessa, joka on täynnä tietoisia henkisiä olentoja ja entiteettejä, jotka jaksoittaisesti ja vuorollaan toimivat vieden siten evoluutioita eteenpäin. Ihmisen (ja kaikkien lajien) tietoisuus ja elämä, keho ja kaikki olemuspuolet ovat osa näitä entiteettejä ja niiden toiminnan kohteita. Vihitty tuntee näiden suurten olentojen ja säteiden herrojen toiminnan ja vaikutukset selkeästi ja verhottomana, ja hän voi tutkia ja ymmärtää näkymätöntä henkistä maailmaa kehittämänsä ja yhä kasvavan herkkyytensä ja vastaanottokykynsä avulla.

Ihmisen elämä fyysisellä tasolla on monien suurten henkisten olentojen toiminnan heijastus ja vähäinen osa.

Yksilöiden ja tietoisuuden yksiköiden elämä on mahdollista, koska suuret henkiset olennot ovat "uhrautuneet" ja sitä kautta antaneet niille elämän ja mahdollisuuden kehittyä.

Hierarkia

Ihminen ja kaikki olennot ovat turvassa, sillä kaikkea kantaa ja tukee tietoinen elämän energia, eikä missään ole pistettä, missä elämän ja tietoisuuden ketju rikkoutuisi.

Ihminen on täysin turvassa maailmankaikkeudessa.

Kulkeminen eteenpäin evoluution virrassa ja jatkuvasti vaihtuvien ja jaksoittaisten sykkivien energioiden kantamana ja ajamana on täysin turvallista, luonnollista ja ihanaa.

Maailmankaikkeudessa ei ole mitään muuta kuin tietoisuutta ja erilaisia tietoisuuden asteita kaikkialla. Missään ei ole kuiluja mistä tietoisuus ja elämä puuttuisivat. Siksi ihmisen pyrkimys ylöspäin kohti jumaluutta ja korkeampia tasoja saa aina vastakaikua ja se palkitaan, ja matka ylöspäin voi rajatta jatkua.

Ihmisen tietoisuuden kehittyessä hän tulee aina jonkin häntä kehittyneemmän henkisen entiteetin vaikutuspiiriin ja auraan, ja siitä lähtien se johtaa hänen kehitystään. Samoin hän itse toimii valonlähteenä, pelastajana ja lunastajana häntä hieman alemmalla tasolla oleville. Hierarkia on katkeamaton ketju tietoisia olentoja.

Ihminen kuten kaikki muukin luonnossa ja maailmankaikkeudessa on osa suurta tietoisten olentojen, tietoisuuden yksiköiden ja henkisten hierarkioiden ja luovien voimien katkeamatonta ketjua.

Vihitty tulee selkeästi tietoiseksi siitä, että hän yksilönä ja henkenä on osa suurta planetaarista, solaarista ja kosmista elämää. Tässä suunnattomassa henkisen elämän kentässä ja alueessa vaikuttaa lukemattomia suuria olentoja rinnakkain ja sisäkkäin ja jaksoittaisesti.

Planetaarinen elämämme on osa aurinkokunnan elämää ja tietoisuutta, ja se on vuorostaan on osa kosmista olentoa ja elämää, joka puolestaan on vielä suuremman ja laajemman elämän osa.

Edistynyt henkinenkin ihminen on vain pieni ja suhteellisen merkityksetön osa suurta solaarista ja kosmista kokonaisuutta, jonka evoluutio ja sen tarkoitukset ja menetelmät koettelevat käsityskykyämme.

Pienemmät elämät ja olennot kasvavat ja kehittyvät heitä ympäröivien ja heidän sisällään vaikuttavien suurempien olentojen voiman ja vaikutuksen ja tuen kautta.

Vihityn kohdalla hänen henkinen kasvunsa ja tietoisuuden syventyminen merkitsee, että hän alkaa jakaa ja saada omakseen korkeiden planetaaristen ja solaaristen jumaluuksien voimaa ja viisautta ja energiaa.

Yksilön elämä ja kehitys on välikappale ja seuraus monien häntä suurempien entiteettien elämän kehityksestä ja liikkeestä.

Ihminen pitää itseään tärkeänä. Oikeampi perspektiivi on, että ihmisen tietoisuuden kehitys ja henkinen kasvu (ja myös kaikki hänen tietonsa ja ymmärryksensä) ovat heijastusta ja seurausta suurten planetaaristen, solaaristen ja kosmisten olentojen kehityksestä.

Laajemmasta kosmisesta näkökulmasta katsottuna ihminen on vain muurahainen tai atomi. Suhteessa alempiin luonnonkuntiin hän on hyvin korkealle kehittynyt olento.

Hierarkiassa kehittyneemmät ja korkeammalla tasolla olevat toimivat parhaassa tapauksessa aina alemmalla tasolla olevien pienempien olentojen opastajina, tukijoina, vapauttajina ja lunastajina.

Mieli

Ihmiskunnan enemmistöllä mieli ja äly on kovin kehittymätön ja ajattelu on vielä heikkoa ja alkeellista. Mieli ja sen kyvyt ja voimat on paljastettava ja herätettävä esiin uinuvasta tilastaan aivan samalla tavalla kun sielutietoisuus ja henki paljastetaan myöhemmin.

Kehittymättömissä ihmisissä mieli, ajatuksen voima ja tahto asuvat vielä latentteina. Jos he eivät itse tietoisesti pyri kehittämään niitä, elämän haasteet ja tapahtumat pakottavat ne vähitellen esiin.

Ihmiskunnat suuret joukot eivät ole vielä tulleet ajattelijoiksi, kehittäneet mieliensä kykyjä ja voimia. Se on heidän seuraava kehitystehtävänsä.

Ihminen ei ole voi päästä kovin pitkälle henkisyyteen ellei hän ensin kehitä mielensä voimia ja mahdollisuuksia. Mielen ja ajattelun kehittäminen avaavat ihmiselle tien sielun tietoisuuteen, jonka takana asuvat henkisen valtakunnan uskomattomat mahdollisuudet.

Mielen käyttäminen ja kouluttaminen avaa energioille uusia kanavia ja siten mielen valtapiiri laajenee. Mieli on yhteydessä tahtoon. Mutta ihmisen ei pidä jäädä mielen ja älyn vangiksi, vaan muistaa, että mielen takana ovat sielun valtakunta ja hengen maailma.

Ajattelu ja oikea mielen käyttö avaavat tietä mieltä korkeammille tietoisuuden tasoille.

Oikea mielen käyttö on tie sielun energioiden kokemiseen.

Lukeminen, kirjoittaminen ja ajattelu vaativat tahtoa ja ponnistelua ja ne ovat ihmiselle pääasiallinen ja, voisi sanoa, ainoa tie henkiseen kehitykseen, hänen energioidensa jalostamiseen ja hänen mielensä kehittämiseen ja sitä kautta hänen sielunsa ja henkensä löytämiseen. Muutakin tarvitaan, mutta oikea mielen käyttö on keskeistä.

Hengentiede, esoteria

Useimmat länsimaiset ns. suuret filosofit ja metafyysikot ovat olleet teoreetikkoja, eivät esoteerikkoja. He eivät ole olleet todella viisaita. He ovat ajatelleet paljon, mutta kokeneet ja nähneet vähän. Todellisuuden korkeammat ulottuvuudet ja hengen korkeudet ovat ilmeisesti jääneet heille tuntemattomiksi ja siten myös elämän ja todellisuuden luonteen syvempi tunteminen ja ymmärtäminen.

Aistien maailma on siinä mielessä harhaa ja harhaanjohtava, että se helposti viettelee ihmisen olettamaan, että elämän arvoitus ja elämän salaisuudet voitaisiin ratkaista sitä kautta. Kuitenkin tietoisuus on avain elämän ja todellisuuden ymmärtämiseen. Oman kehittyvän tietoisuutensa kautta ihminen voi tiedostaa vastaavia lukemattomia tietoisia maailmoja ja tasoja, ja oman tietoisuutensa kautta hän voi ymmärtää elämän ja kehityksen lait ja tarkoituksen.

Alempi konkreettinen mieli (jonka toiminta pohjautuu aistihavaintoihin ja loogiseen päättelyyn) ei ole (todellisen) filosofian ja viisauden väline. Valaistunut mieli, korkeampi mieli, josta voi edelleen tulla jumalallinen mieli, on viisauden väline, joka pukee sanoiksi (ja kenties filosofiaksi) sen mitä henki näkee ja tietää, kokee ja on.

Ihminen tiedostaa kerralla yleensä hyvin kapean kaistaleen todellisuudesta. Ihmisen saavuttama tietoisuuden taso paljastaa vastaavan tietoisuuden tason ja värähtelytaajuuden ilmiöt maailmankaikkeudessa, luonnossa ja ihmiskunnassa.

Ihminen on täysin rajoitettu tiedostamaan ja havaitsemaan vain sitä mikä vastaa hänen oman tietoisuutensa kehityksen tasoa ja värähtelytaajuutta. Korkeat henkiset tasot ja maailmat ovat siten käytännössä täysin olemattomia ja täysin tiedostamattomia henkilöille, jotka toimivat ns. kolmessa alemmassa maailmassa (fyysinen taso, tunne ja alempi mieli). Sielun valtakunta on täysin tuntematon ihmisille, joille mieli on korkein taso ja jotka ponnistelevat persoonallisuuden integraation saavuttamiseksi. Monadinen taso on täysin tuntematon ja tiedostamaton ihmisille, jotka ovat vielä kehittämässä sielutietoisuutta. Korkeita henkisiä energioita virtaa kuitenkin jatkuvasti ihmiskuntaan ja luontoon mm. planeetan adeptihierarkian ja heidän oppilaidensa kautta ja muurit eri tasojen välillä heikkenevät jatkuvasti.

Kaikki lukemattomat tietoisuudet tasot ja ulottuvuudet ja taajuudet ja tietoiset maailmat ovat olemassa kaiken aikaa. Henkisellä polulla ihminen tulee asteittain tietoiseksi yhä korkeammista tietoisuuden ja energian tyypeistä, hengen maailmasta kaikessa moninaisuudessaan.

Henkisessä tiedostamisessa ihmisen oma tietoisuus ja maailmankaikkeuden tietoisuus ovat samat. Hän on aina itse osa sitä hengen tasoa ja laatua, josta hän tulee tietoiseksi ja joka vaikuttaa kaikkialla aurinkokunnassa ja kosmoksessa.

Kaikki havainnot ja kokemukset näkymättömästä maailmasta perustuvat siihen, mitä fyysiseen aineeseen ja kehoon ankkuroitunut tietoisuus ja sen aspektit kykenevät tuntemaan. Hengen kaikilla lukemattomilla aspekteilla ja laaduilla ja energian tyypeillä on oma kiinteys, oma pysyvyys ja oma erityinen laatu ja värähtely. Jos halutaan, voidaan sanoa, että ne ovat eräänlaista hyvin hienoa ainetta. Yhtä hyvin voidaan tietysti sanoa, että näkyvä aine on hengen tihentymä.

Lunastuksen tiede

Ihmisen syntymä on laskeutumista pimeyteen ja aineen voimien alaisuuteen ja hänen kasvunsa on matkaa kohti lunastusta, pelastusta, vapautumista ja paluuta takaisin puhtauteen, vapauteen, valoon ja hengen rajattomuuteen.

Esoteria on lunastuksen tiedettä. Henkisellä tiellä ihminen vastaanottaa aina vain korkeampaa energiaa ja muuttaa ja jalostaa ja henkistää sitä kautta kaikki olemuspuolensa ja koko luontonsa. Tuloksena on ihmisen integraatio ensin sieluun, sitten henkeen ja lopulta suureen kokonaisuuteen. Kitka ja ristiriita ruumiin, persoonallisuuden, sielun ja hengen energioiden välillä vähenee ja katoaa lopulta lähes kokonaan.

Myös gnostisessa elämässä esiintyy ajoittain ja jaksottaisesti ihmisen aikaisempia tietoisuuden kehityksen vaiheita luonnehtiva ajoittainen ristiriita ja kitka tai paine uuden alas virtaavan tai voimaan astuvan energian tyypin ja ihmisen käyttövälineiden ja entisen tietoisuuden välillä, mutta lievänä ja harmittomana ja lähes huomaamattomana.

Oppiminen

Elämän salaisuudet paljastuvat ihmisen sisäisten kokemusten ja havaintojen ja niiden merkityksen ymmärtämisen ja ajattelemisen kautta.

Elämän ja evoluution peruslait ja tosiasiat voi jokseenkin helposti tiedostaa ja ymmärtää tarkastelemalla ja tarkkailemalla ennakkoluulottomasti elämää sisällään ja ulkopuolellaan.

Oppiminen ja ymmärtäminen ja viisaus voidaan saavuttaa vain osittain esim. ajatonta viisautta kirjoista opiskelemalla. Tärkeitä on aina pyrkiä löytämään elävä totuus ja todellisuus sanojen takaa. Siihen ei pelkkä mielen ja muistin alueella tapahtuva oppiminen riitä. Tärkeää on jatkuvasti oppia itse elämästä, omasta itsestään, tietoisuudesta, pysyä avoimena sisäisesti ja ulkoisesti ja kuunnella elämän puhetta.

Todelliseen viisauteen ja elämän, ihmisen, tietoisuuden ja evoluution syvään ymmärtämiseen teoreettinen, ulkonainen kirjatieto ei lainkaan riitä. Siihen tarvitaan ihmisen sisäistä uudistumista, tietoisuuden syvenemistä ja laajentumista ja valaistumista, tietoisuuden keskuksen asteittaista kohoamista kunnes se saavuttaa jumaluuden ja yhtyy makrokosmokseen ja oppii sitä kautta tuntemaan elämän salaisuudet ja hengen mysteerit.

Viisauden polulla ihminen on joka päivä löytäjä, ihmettelijä ja uudessa koskaan toistumattomassa tietoisuuden tilassa.

Elämää voi taas ihmetellä ja tehdä tuoreita havaintoja ja hahmotuksia ja oivalluksia kun on tapahtunut vallankumouksellista muutosta ja lähes käsittämätöntä etenemistä hengen evoluution virrassa kohti jotain huimaa, synteettistä, kaiken yhteen sulattavaa ja kaiken erillisyyden hävittävää päämäärää.

Sisäinen pohtiminen, ihmettely ja etsiminen on vähintään yhtä tärkeää kuin viisauden kirjojen lukeminen. Toisinaan kirjat auttavat polulla eteenpäin. Hyvin usein tie, lisää valoa, elämän ymmärtäminen ja syvempi todellisuus on löydettävä itse ja ilman mitään tukea, suoraan elämästä ja omasta itsestään ja tietoisuudesta oppimalla.

Ihminen ei millään muotoa ole erillinen maailmasta, todellisuudesta, maailmankaikkeudesta. Kun opimme itsestämme ja omasta tietoisuudestamme ja henkisistä kokemuksistamme ja tiloistamme, opimme samalla maailmankaikkeudesta, elämästä ja todellisuudesta.

Kun ihminen saavuttaa korkeamman tietoisuuden ja valaistumisen, hän saa samalla uuden ymmärryksen, jonka avulla hän alkaa syvästi käsittämään maailman henkisiä perinteitä, uskontoja ja filosofioita ja tavoittaa niiden todellisen sisällön ulkoisen muodon ja sanojen takaa.

Viisauden opiskelijan ei pidä matkia ketään, vaan löytää ja etsiä omakohtainen tieto ja viisaus sekä oma tyyli ja ilmaisukeinot kanssaihmisensä opettamiseksi ja valistamiseksi.

Vihkimys

Vihkimys paljastaa se mitä on jo todellisuudessa

Paljastamalla tietoisuutensa hienommat, henkiset tasot ihminen oppii tuntemaan todellisuuden salatut, korkeat tasot ja ulottuvuudet.

Vihityn gnostinen tietoisuus paljastaa logoksen ja Jumalan tietoisuuden

Ihmisen vihkimykset ovat logoksen vihkimysten seurausta.

Ihmisen tietoisuuden kehitys, jalostuminen ja asteittainen valaistuminen ja laajentuminen ovat suurten planetaaristen, solaaristen ja kosmisten prosessien seurausta.

On kokonaisuuden tahto, että yhä useammat tänä aikana saavuttavat kokonaisuuden tietoisuuden.

Ovia korkeammille tasoille ja selkeään näkemiseen avautuu aina välillä ja sitten ne taas sulkeutuvat. Niiden kautta saamme välähdyksiä korkeammista maailmoista. Kun ihminen ottaa suuren vihkimyksen, tajunnan ovet ovat aina auki.

Vihkimysten ja lunastuksen kautta tietoisuus yhä kirkastuu ja laajenee, ja se alkaa tiedostaa uskomattomia asioita ja tasoja, valon kenttiä ja avaruuksia.

Kaikilla ihmisillä heidän tietoisuutensa perimmäiset lähteet ovat syvät ja mittaamattomat. Useimmat eivät kuitenkaan kai selkeästi aisti ja koe tietoisuutensa rajattomuutta. Vihitty tuntee selkeästi oman tietoisuutensa mittaamattomuuden ja sen korkeammat ulottuvuudet. Hän kokee olevansa suuren kokonaisuuden tietoinen osa ja jäsen, yksilö universaalissa tietoisuudessa.


Lisää ajatelmia löytyy sivuilta www.uusiaika.com .


Etusivu Sekalaista