Annie Besant

Teosofisen Seurasta perusta

Pitääkö Teosofisen Seurasta erottaa moraalisin perustein?

Viimeaikaiset tapahtumat* ovat saaneet aikaan paljon tutkistelua ja mielipiteiden vaihtoa siitä, mikä on Teosofisen Seuran oikea perusta, ja selvästikin on olemassa ajattelevien jäsenten kesken mielipiteiden jakautuminen. Tämä jako on täysin luonnollinen, sillä paljon voidaan lausua seuraavasta kysymyksestä: "Pitäisikö yleisen veljeyden olla kaikki käsittävä vai ei?" Olisi hyvä, että jäsenet harkitsisivat, mitä sen puolesta ja vastaan on sanottavana, ja että jokainen ratkaisee, mitkä ovat hänen perusteensa. Ne, jotka jommallakummalla puolella sivuuttavat perustelemisen, ikään kuin heidän oma näkökantansa olisi ilman muuta oikea ja ainoa, joka sopii järkevälle ihmiselle, ne osoittavat enemmän ennakkoluuloisuutta kuin viisautta. Tähän kysymykseen voidaan sovittaa suuren Buddhan sanat: "Te teitte oikein epäillessänne, sillä se oli epäiltävä asia."


* A. B. tarkoittaa tässä erään jäsenen viime vuonna [1906] tapahtunutta Seurasta erottamista. Ko. jäsentä oli syytetty siveellisyysrikoksesta.


Toinen puoli lähtee seuraavasta väitteestä: "Seura perustuu yleiseen veljeyteen ja henkiseen yhteyteen. Henki on kaikki käsittävä, ja henkeen perustuva yleinen veljeskunta ei voi sulkea ketään pois. Siksi ketään ei pitäisi erottaa Teosofisesta Seurasta." Tämä todistelu tehon hyvin suureen joukkoon ihmisiä ja sillä on vakuuttava kaiku. Mutta onko se yhtä pätevä kuin miltä se kuulostaa? Eikö se perustu erehdykseen? Teosofinen Seura ei ole samaa kuin yleinen veljeys vaan ainoastaan sen ydin, ja ydin ei ole kaikki käsittävä. Ihmiskunnan yleistä veljeyttä ei Teosofinen Seura muodosta, eikä ihminen tule yleiseen veljeyteen liittyessään Teosofiseen Seuraan eikä lakkaa olemasta siinä veljeydessä erotessaan Seurasta. Yleinen veljeys on luonnon tosiasia, jota me emme voi luoda emmekä hävittää. Puhtain pyhimys ja halvin roisto ovat toden teolla veljiä, eikä olisi mitään järkeä tai hyötyä sellaisen seuran muodostamisessa, joka olisi samansisältöinen kuin ihmiskunta. Se seikka jo yksistään, että Seuralla on tarkoitusperiä, joita jäseneksi pyrkijän täytyy hyväksyä, erottaa sen muusta ihmiskunnasta ja on rajoituksena. Sellainen henkilö, joka kieltää yleisen veljeyden, ei voi olla Teosofisen Seuran jäsen, mutta hän on ja on aina oleva ihmisveli. Ei siis veljeyden tosiasia vaan sen tunnustaminen oikeuttaa pääsemään Seuran jäseneksi, "ytimen" yhdeksi osaksi. Ja koska kahdelta jäseneltä vaaditaan takeita siitä, että pyrkijä "on sopiva ja kelvollinen olemaan Teosofisen Seuran jäsen", osoittaa se, että tätä tunnustusta pidetään elämäntunnustuksena eikä vain pintapuolisena puheena. Jos näin on asianlaita – ja eittämättömästi niin on – siitä seuraa, että jäsen voidaan erottaa, jos hän lakkaa olemasta "sopiva ja kelvollinen henkilö", lakkaa olemasta ytimen osana. Sisään pääsemisen ehdot edellyttävät, että on oikeus erottaa, kun ehtoja ei enää täytetä. Sisäänpääsy ja erottaminen vastaavat toisiaan: joka lasketaan sisään, voidaan myös sulkea ulos. On tosiasia, ettei ketään voida erottaa ihmiskunnan yleisestä veljeydestä, koska yhtä lailla ketään ei voida päästää sisälle yleiseen veljeyteen. Täten niiden henkilöiden väite, jotka kieltävät oikeuden erottaa ketään Teosofisesta Seurasta, perustuu ajatussekaannukseen, väärään käsitykseen Seurasta, sillä Seura on vain sen veljeyden ydin, johon se itse sisältyy.

Voidaan väittää, että vaikka tämä onkin totta, olisi parempi, että Seuralla olisi erilainen perusta ja että se luopuisi erottamisvallastaan. Tätä kantaa voidaan puolustaa, mutta on vaikea nähdä, miten sellainen seura määrittelisi jäsenehtonsa ja tuntuu siltä kuin sillä ei voisi olla mitään ehtoja tai määrättyä jäsenyyttä. Kuitenkin sillä seuralla olisi erilainen perusta kuin nykyisellä Teosofisella Seuralla, jonka kanssa olemme tekemisissä. Niillä, jotka kaipaavat erilaisella perustalla toimivaa seuraa, on tietysti oikeus perustaa sellainen, mutta ymmärrettävästi on se uusi seura.

Seuraava kysymys on: "Mikä on se sopivuus ja kelvollisuus, jota vaaditaan jäseniltä tässä ytimessä, nk. Teosofisessa Seurassa?" Ydin on elinvoimien keskus, josta ne säteilevät ulos saaden aikaan ainesten vaihdosta ja kasvamista ympäröivässä ruumiissa. Tämän puheena olevan ytimen kautta vaikuttavat voimat, jotka tekevät ihmiskuntaa henkisemmäksi ja johtavat sitä käsittämään yleisen veljeyden. Kun jokainen ymmärtää tämän, ei tarvita enää sen teroittamista, ja Seura, joka on tämän veljeyden ydin, lakkaa olemasta sitä. Jos se yhä edelleen pysyy pystyssä, siihen on täytynyt ruumiillistua uusia tarkoitusperiä.

Ensimmäinen ja – huomaamme kenties – ainoa jäsenelle välttämätön sopivuus ja kelvollisuus on, että hän tunnustaa veljeyden totuuden ja haluaa auttaa sitä pääsemään latentista aktiiviseksi. Pyrkimys siihen, että kaikkialla käsitettäisiin yleinen veljeys, on ensimmäinen kelpoisuusehto. Se tekee ihmisen välikappaleeksi, jonka kautta veljeyttä edistävät voimat voivat vaikuttaa. Hänessä rakkausvoima tekee hänet sellaiseksi, että hänen kauttaan rakkausvoimat voivat toimia. Ja minä luulen, että tämä auttamishalu, joka ilmenee työssä yleisen veljeyden puolesta, on ainoa sopivaisuuden ja kelvollisuuden ehto, jota Seuramme voi hyvällä syyllä vaatia.

Tunnustan täydellisesti ja myönnän avoimesti, että tämän katsantokannan hyväksyminen saattaa joskus pitää joukossamme jäseniä, jotka pilaavat Seuran mainetta maailman tavallisten ihmisten silmissä siten, että he ovat joko alempana aikansa ja paikkakuntansa hyväksymää moraalia tai niin paljon sitä ylempänä, ettei heitä ymmärretä ja että sen vuoksi tavalliset ihmiset vihaavat ja epäilevät heitä. Mutta minä luulen, että tämä tuottaa vähemmän ja lyhytaikaisempaa vahinkoa kuin jos omahyväisyyden ja ylenkatseen hajottavat voimat pääsisivät tunkeutumaan Seuraan ja ilmenemään jäsenten vainoamisessa ja erottamisessa moraalisen hairahduksen vuoksi. Vaikka Seurassa on joku henkilö, joka jossakin suhteessa lankeaa yleisesti hyväksyttyjen moraalikäsitysten alapuolelle, se ei voi saada paljon pahaa aikaan, jos kaikkialla ymmärretään, että Seura pyrkii kohottamaan moraalia oikealla opetuksella ja parhaimpien jäsentensä esimerkillä eikä antamalla rangaistuksia huonommille jäsenilleen. Ihminen voi tehdä mitä pahimpia tekoja, sellaisia, jotka ansaitsevat ja todella saavatkin osakseen ankarimman moraalisen tuomion, ja kuitenkin pysyä "sopivana ja kelvollisena henkilönä" Teosofisen Seuran jäseneksi, jos hänellä on pääasia, nimittäin halua ja pyrkimystä auttaa itseään ja muita. Jos pahan tekemisestä on rangaistava, on sangen vaikeaa vetää rajaviivaa sellaisen pahan välillä, jota Seurassa voidaan suvaita ja jota ei voida suvaita. Jos moraalittomuutta on rangaistava, niin kuinka suuren täytyy moraalittomuuden olla, jotta Seuran olisi pakko erottaa jäsenensä? Satunnainen lankeemusko vai ainainen epäpuhdas elämä vai "pahan siemenen kylväminen" monen vaimon ja neidon turmioksi? Oikeuttaako se inkvisition tavalla urkkimaan jäsenten yksityistä elämää ja yllyttämään salaisia syytöksiä, vai pitääkö rangaista ainoastaan niitä, jotka rikkovat 11. käskyn: "Älä anna itsesi joutua kiinni?"

Jäsenellä voi olla mitä teologisia mielipiteitä tahansa; häntä ei voida erottaa, vaikka hän opettaisi ikuisen piinan oppia tai että kastamattomia lapsia ikuisesti poltetaan ja kuitenkin ihmeellisesti säilytetään palamasta tai että vielä luomattomat sielut jo ovat ennalta määrätyt kadotukseen tai että pelastettuja on vain muutamia tai että mrs. Eddy tai Hiram Butler fyysisesti ovat kuolemattomia jne. Kaikki nämä asiat ovat jätettävät järjen ja arvostelukyvyn asiaksi eikä mitenkään voida rangaista teosofia hänen uskonnollisista käsityksistään, vaikka ne olisivat kuinka mielettömiä ja erheellisiä. Totta on, että erehdystä vastustetaan enemmän järkisyillä kuin rangaistuksella, ja vaikka yhdeltä puolen sanottaneekin, että tämä lempeys ja suvaitsevaisuus avaa portit kaikenmoiselle teologiselle vallattomuudelle, niin tuntuu kuin tämä vaara olisi sangen pieni verrattuna siihen, mikä syntyisi, jos hyväksyttäisiin periaate, joka johdonmukaisesti veisi inkvisitioroviolle. Uskonnollinen ajatusvapautemme – uskonnollinen mielivalta, sanovat dogmaatikot – on horjumaton.

Mutta vaikka meillä uskonnon asioissa pitää olla vapaus, niin eikö kuitenkin ole vaadittava ulkonaisessa elämässä joku yleinen aste, jonka yläpuolelle jäsenet voivat kohota, mutta jonka alapuolelle he eivät saa vajota? Pitääkö meidän myöntää ajatuksen vapautta moraalikysymyksissä samoin kuin uskonnollisissa? Tästä monet jäsenet tekisivät lopun. He eivät sallisi jäsenien kannattaa mielipiteitä, jotka johtavat murhaan, varkauteen, aviorikokseen, johonkin sukupuolisäännöttömyyteen tai muille pahoille teille. Pakottaako siis Teosofinen Seura jäsentensä noudatettavaksi jonkun moraalilakikokoelman, jonka rikkomisesta rangaistaan erottamisella? Minä en luule Teosofisella Seuralla olevan mitään moraalilakikirjaa, joka olisi sitova sen jäsenille. Se, että sellaista kirjaa ei itse asiassa ole olemassa, on päivänselvää, sillä mitään kirjoitettua tai painettua moraalilakikirjaa ei voida tehdä. Mutta ehkä lakina on yleinen mielipide – vaikka se ei olekaan mikään kirja. Jos näin arvellaan, niin mikä se yleinen mielipide on? Onko moniavioisuus moraalista vai moraalitonta? Mutta monet itämaisista jäsenistämme ovat moniavioisia. Meillä on sellaiseen yhteiskuntaan kuuluvia jäseniä, missä moniavioisuus on yleinen käytäntö. Onko prostituutio moraalista vai moraalitonta? Pelkäänpä, etteivät kaikkien jäsentemme menneisyys ole tässä kohden täysin puhdas – pitääkö heidät erottaa? Sukupuoliasioissa ovat monet hyvin suuret vihityt menneisyydessä opettaneet mitä kummallisimpia ja meidän mielestämme kauheimpia oppeja – pitääkö meidän erottaa Sokrates, Platon, Mooses, Vyâsa? Meillä ei ole siveyslakikirjaa, me kannatamme korkeita ihanteita, innostuttavia esimerkkejä, ja luotamme siihen, että nämä ovat ainoat tehokkaat keinot kohottamaan jäsentemme moraalista tasoa, mutta meillä ei ole lakikirjaa ja rangaistuksia sen rikkomusten varalle.

Voimmeko ottaa jonkin ajan ja jonkin paikkakunnan keskimääräisen yhteiskunnallisen keskivertomielipiteen laiksi, ja pitäisikö esimerkiksi lännessä karkottaa moniavioinen ja idässä pitää häntä sopivana ja kelvollisena jäsenenä? Yleinen mielipide siis tulisi moraaliseksi vaatimukseksemme. Mihin se johtaisi? Se tietää seisahdusta eikä kehitystä, kuolemaa eikä elämää. Sellainen periaate sulkisi riveistämme menneisyyden suurimmat marttyyrit, kunkin rodun ja aikakauden uranuurtajat. Onko Teosofinen Seura oleva niitä varten, jotka tappavat oman aikansa profeetat ja pitkän ajan perästä rakentavat hautapatsaita heille, kun ikäpolvi on kohonnut marttyyriprofeettansa tasolle? Vaikka kukin ikäpolvi on vakuuttunut siitä, että se tappaa ja vainoaa ainoastaan pahoja ihmisiä, niin jälkimaailma usein peruuttaa tuomion ja korottaa kunniaan ne, joita esi-isät polttivat. Juutalainen, joka ensimmäisen pääsiäisperjantain illalla onnitteli itseään ja ystäviään siitä, että he olivat puhdistaneet juutalaisen yhteiskunnan tappamalla herjaajan, kansan pettäjän ja villitsijän, ei suinkaan uneksinut, että myöhempi yhteiskunta pitäisi marttyyriksi tehtyä pahantekijää vapahtajanaan pahasta. Sellaisia kostoja on historian lehdillä, ja viisaat, jotka tutkivat sen opetuksia, eivät epäröimättä poimi kiviä tappaakseen.

Otaksukaamme, että joku asettuu vastarintaan ehdottomalle enemmistölle ja koettaa koota ympärilleen samoin ajattelevat saaden siten epäilemättä aikaan levottomuutta ja häiriötä looshissaan tai osastossaan – niin mitä hänelle pitäisi tehdä? Minun vastaukseni on: "Jättäkää hänet hetkeksi rauhaan. Jos hän tunkeutuu väkisin looshin kokouksiin tai käyttäytyy niin, että enemmistö ei voi käyttää yhdistyksen huoneistoa, silloin oikeutetusti häneltä voidaan kieltää pääsy looshihuoneistoon ja pakottaa häntä jatkamaan agitointiaan ulkopuolella, mutta Seurasta ei häntä saa karkottaa. Enintään voidaan hänet erottaa looshista eli paikallisyhdistyksestä, missä fyysinen yhdessäolo tulee kysymykseen ja missä "yksi voi häiritä satoja". Jokainen uudistus alkaa harvoista, ja jos sillä on arvoa, se laajenee, kunnes enemmistö kannattaa sitä. Yhdysvalloissa pidettiin orjuutta vastaan työskenteleviä ruttoa levittävinä agitaattoreina, joita vieritettiin tervassa ja höyhenissä ja ajettiin kaupungeista ulos. Mutta ennen pitkään nuo kirotut agitaattorit tekivät orjuudesta lopun. Se, mitä enemmistö leimaa yhteiskuntaa häiritseväksi, pitää vähemmistö usein suuren periaatteen puolustamisena. Aika yksin voi tuomita, ei hetkellinen ihmisluku. Jos aate on väärä, niin aika hävittää sen. "Totuus yksin voittaa eikä vääryys." Jos se on oikea, niin aika kruunaa sen, ja suuri on niiden palkka, jotka sitä tunnustivat sen kruunaamattomina päivinä. "Antakaa totuuden ja valheen mitellä voimiaan. Tietääkö kukaan, että totuus olisi jäänyt tappiolle reilussa taistelussa?"

H. P. B. sanoi varotellen meitä, että Seuran suurin vaara on lahkoksi muodostuminen. Ennen kaikkea sen tähden meidän pitää säilyttää ajatuksen ja puhumisen vapaus, ja kaikkein intohimoisimmin silloin, kun ajatus ja puhe on vastakkainen kuin omamme. Totuus on puhdasta kultaa, se ei pala väittelyn tulessa, vaan ainoastaan kuona kuluu pois. "Tuli on koetteleva jokaisen miehen työn, millainen se on."

Näistä perusteluista seuraa selvästi, että se sopivuus, jota vaaditaan Teosofisen Seuran jäseneltä, riippuu hänen halustaan auttaa yleisen veljeyden aatteen kasvamista. Ja jos tätä halua jossakin erityisessä tapauksessa epäillään, koska hän muka opettaa vääriä oppeja tai vääriä menettelytapoja ja on sen tähden esteeksi eikä avuksi, silloin täytyy välttämättä kysyä, onko hän todenteolla auttanut muita ymmärtämään veljeyttä, ja jos hän on tehnyt niin, se todistus on lopullinen.

Minä en edes aseta kyseenalaiseksi sitä, onko paikallisyhdistyksellä oikeus pidättää puhujalavaltaan ketään henkilöä. Tietysti se voi valita puhujiksi kokouksiinsa ainoastaan sellaisia, joilla on enemmistön mielipiteet uskonnon, filosofian ja moraaliopin alalla. Tähän sillä on oikeus, olkoon sen toimintatapa viisasta tai ei. Mutta se ei saa toivoa, että kaikkien paikallisyhdistysten puhujalavoilta kiellettäisiin pääsy sellaisilta, joista se ei pidä.

Tiedän, että monet kunnon Seuramme jäsenet, joita kunnioitan, tulevat arvelemaan, että tässä kirjoituksessa esitetään mitä vaarallisinta oppia, ja kysyvät: "Eikö meidän pidä erottaa perheestämme saastuttavia vaikutuksia? Eikö meidän pidä säilyttää ydin puhtaana, niin että henkinen elämä voi sen kautta vaikuttaa?" Ensimmäiseen kysymykseen vastaan: "Kyllä, sen tähden että perheessä on lapsia, joita on varjeltava, kunnes ovat kyllin vahvoja pitämään itsestään huolta. Mutta Teosofisessa Seurassa ei ole lapsia vaan täysikasvaneita miehiä ja naisia, eikä se kaipaa suojaa, jota lapsille syystä kyllä annetaan." Toiseen kysymykseen minä vastaan : "Mitä puhtaampi on ydin, sitä enemmän sen kautta virtaa henkistä elämää, mutta tuleeko ydin puhtaaksi siten, että karkotetaan yksi siellä, toinen täällä, joita me tuomitsemme syypäiksi huonoihin opetuksiin tai tekoihin? Siihen jää kuitenkin satoja, jotka ovat syypäät muuhun pahaan, emmekä voi karkottaa jokaista, jonka poistuminen tekee ytimen puhtaammaksi, sillä silloin tulemme lopulta siihen vanhaan mieheen, joka sanoi vääräoppisia karkottavasta seurakunnasta: "Ei ole jäljellä muita kuin Jamie ja minä, enkä ole oikein varma Jamiestakaan."

Uskon vakavasti, että puhdistamme ydintä parantamalla itseämme eikä erottamalla veljiämme; että voimme paremmin ehkäistä pahaa pitämällä ihanteitamme korkealla kuin halveksien erottautumalla niistä, joita tuomitsemme; että Seura on vahvistuva, mitä enemmän sen jäsenet osoittavat henkisyyttä eikä maailman kiitosten tai moitteiden mukaan; että vahvistamme Seuraa mitä enemmän rakastamme ja annamme anteeksi, ja heikennämme sitä tuomitessamme toisiamme. Näin minä uskon. Muuta en voi.

Omatunto — huhtikuu 1907

Kieliasua on uudistettu, ja käännöstä on korjattu välttämättömin osin.

Alkuperäinen artikkeli


Aate

Käsitysten selvittämiseksi

Teosofisen Seuran jäsenten kesken on äskettäin syntynyt sananvaihto, joka käsitysten selvittämiseksi on tervetullutta.

Annie Besantin "Teosofisen Seuran perusta" niminen kirjoitus, joka julkaistiin Omatunnon n:rossa 4 tänä vuonna, näyttää jakaneen Teosofisen Seuran jäsenet kahteen pääryhmään siihen kysymykseen nähden, minkälaisen syyn perusteella Seuran jäsen on erotettava jäsenyydestä.

Allekirjoittanut oli jo kauan sitten kuullut huhuttavan, että yksi Seuran etevimmistä jäsenistä C. W. Leadbeater olisi erotettu jonkin ns. siveysrikoksen tähden. Tunnustan suoraan, että tuon huhun tuoma tieto oli sellainen, että pidin sitä perättömänä. Mutta kun asia varmistui, en voi muuta kuin syvästi surkutella sitä ahdasmielisyyttä, suorastaan raukkamaista farisealaista puhdasoppisuutta, jonka uhriksi on joutunut sellainen lahjakas mies kuin C. W. Leadbeater; mies, joka on paljon ylempänä meitä muita "kuolevaisia" siinä suhteessa, että hän liikkuu täysin itsetietoisena sekä astraalisella, että devachanisella tasolla; mies, joka itse kokee, mitä hän meille puhuu ja kirjoittaa näistä mieltäkiinnittävistä ylemmistä maailmoista.

Jo edeltäpäin saattoi tietää, mille puolelle sellainen meistä jokapäiväisistä ihmisistä yli-ihmiseltä tuntuva olento kuin Annie Besant tällaisessa asiassa äänensä antaisi.* Juuri se seikka, että hän ehdottomasti hylkää mokoman ulossulkemisen – vaikka ei hän kirjoituksessaan mainitse Leadbeaterin nimeä – osoittaa, että hän on kohonnut tavallisten ihmisten oikeus- ja vääryyskäsitysten yläpuolelle yhtä paljon kuin maatamme valaiseva aurinko on kuumme yläpuolella.


* Mikä Annie Besantin kanta on Leadbeater-asiassa ja miksi hän kirjoitti artikkelinsa "Teosofisen Seuran perusta", selitetään osastossa "Tien varrelta". – Toim.


Annie Besant on selityksessään lausunut, että Teosofisen Seuran jäsenenä on oikeutettu olemaan jokainen, jolla vaan on halua jollakin tavalla auttaa itseään ja muita, olkoon hän yksityisenä henkilönä sitten minkälainen tahansa. Nyt kysyvät muutamat ulkomaiset ja oletettavasti jotkut suomalaisetkin teosofit huudahtaen: "Mitä halua auttaa itseään ja muita on nähtävänä sellaisissa jäsenissä, jotka kannattavat mielipiteitä, jotka johtavat murhaan, varkauteen, aviorikokseen, johonkin sukupuolisäännöttömyyteen tai muille pahoille teille?"

Tuntuu siltä kuin nämä kysyjät olisivat Englannin Cromwellin aikaisia [1600-luvun] puritaaneja, eivätkä 20. vuosisadan valistuneita ihmisiä, puhumattakaan teosofin nimeä kantavista filosofeista. Pitäisihän heidän tietää, ettei Teosofinen Seura ole mikään kuria käyttävä kirkkokunta, vielä vähemmin kasvatuslaitos, joka pakolla yrittää saada kaikki holhottinsa yhtäläisiksi matkijoiksi.

Miten saattaa olla mahdollista, että teosofit puhuvat hyveistä ja paheista aivan kuin tavalliset, vain yhteen ihmiselämään uskovat kirkkokristityt? Epäilemättä siitä syystä, että suuri osa teosofeja elää kristillisen kirkon uskonkappalehengessä ja katsoo elämää kirkollisten silmälasien läpi.

Hyveet ja paheet ovat teosofisen filosofian kannalta jotakin muuta kuin kirkkokuntien opilla. Murhaaja, varas, aviorikkoja jne. saattaa olla yhtä hyvin teosofi kuin kirkon opin tulkinnan mukaan mitä puhdasmaineisin ihminen. Tietäväthän kirkkokristitytkin, ettei yksikään tavallinen ihminen tee murhaa sen itsensä tähden, so. siitä syystä, että hän olisi vannoutunut ihmisvihollinen ja haluaisi hävittää kaikki muut ihmiset maan päältä, saadakseen elää yksin maailmassa. Tahallisellakin murhalla on joku murhaajan mielessä väikkyvä moraalinen tarkoitus. Jos edes tavallisen jokapäiväisen järjen valossa tutkittaisiin jokaista eri murhatapausta, tultaisiin huomaamaan, että se on murhaajan kannalta välttämättömyys. Kun jokapäiväisyyden kannalta puhuen heikko luonne vuosikausina on nähnyt ympärillään mitä häikäilemättömintä itsekkyyttä, tavallisimpienkin ihmisyysvaatimuksien mitä julkeinta polkemista, voi hän, kiusauksen ja aineellisen pulan äärimmäisillään ollessa, suunnata kostonhalunsa johonkin mielestään enimmin syylliseen yksilöön ja murhata hänet. Moni sellainen murhaaja käyttäytyy niin kuin hän olisi tehnyt kärsivälle ihmiskunnalle suuren siveellisen palveluksen. Mutta tällainen murhaaja voi olla teosofi. Hän saattaa uskoa, että karma on määrännyt hänen tuollaisen ikävän työn suorittajaksi. Hän saattaa vaistomaisesti tuntea, että murhattu on edellisessä elämässä murhannut hänet ja hänen läheisensä. Hän voi jälkeenpäin katua tekoaan tietäessään, että hän tekemällä murhan loi uusia karmallisia syitä, joiden lieventämiseen hän uhraa koko fyysisen elämänsä loppuajan.

On teosofeja, jotka tuntevat saavansa astraalimaailmasta hirvittäviä murhakehotuksia, mutta he ovat sillä kehitysasteella, että pystyvät voittamaan nämä kiusaukset ja siten lieventävät entistä karmaansa.

Toisilla ihmisillä on niin kiivas luonto, että valtavan solvauksen ja kunnianloukkauksen painosta unohtavat ylemmän minänsä hiljaisen, jumalallisen äänen ja lyövät silmänräpäyksessä solvaajansa kuoliaaksi, ollen jo seuraavassa silmänräpäyksessä valmiita katkerasti katumaan tekoaan. Tällaiset ihmiset voivat olla yhtä hyviä teosofeja kuin nekin, joiden itsekkyys ei enää voi nousta tuollaiseen ’kiehumapisteeseen’.

"Varkaus"-käsite on tavattoman venyvää laatua. Nykyinen länsimainen hyötyperuste ja yhteiskunnallinen ahnehtimisjärjestelmä tarjoavat sangen hyvän maaperän sille astraaliselle yllätykselle, joka ilmenee varkautena. Jos liikemies, joka varastaa lain puitteissa, so. hyötyy muiden työstä, voi olla nuhteeton teosofi, niin miksi ei silloin olisi sitä myös henkilö, joka on syypää yksittäiseen varkauteen, jonka vaikutus ei ole yhtä suuri kuin ’luvallisen’ varkauden?

Omistusoikeuden luuloteltu pyhyys kuuluu himomaailmaan eikä ansaitse edes nykyisen kristinopin suojelusta.

Mitä sitten on aviorikos? Mikä on se mittayksikkö, jota olisi käytettävä tällaisen rikoksen tutkimisessa? Mikäli minä ymmärrän on kristillinen kirkko ja samalla koko länsimainen siveyskäsitys surkeasti harhautunut. "Avioliiton sakramentilla" ei ole mitään tekemistä miehen ja naisen toisilleen antautumiskysymyksen kanssa. Se koskee yleismaailmallisia, suuria luonnonlakeja. Nykyinen puhe aviorikoksesta on sekä kovin lapsellista että epäfilosofista. "Säännöttömyys" sukupuoliasioissa on näet monin verroin suurempi itse muodollisessa avioliitossa kuin sen ulkopuolella. Jos mielitään valvoa puhtautta ja luonnollisuutta sukupuoliasioissa, on pantava toimeen perusteellinen tutkimus aviopuolisojen elämässä. Miehen on ankaran rangaistuksen uhalla kiellettävä olemasta sukupuoliyhteydessä laillisen vaimonsa kanssa tämän ollessa raskaana. Samoin on mieheltä kiellettävä kaikki oikeus sukupuoliyhteyteen vaimonsa kanssa, tämän ollessa yli-ikäinen, so. kykenemätön tulemaan raskaaksi. Kun nämä kiellot pannaan toimeen ja niitä noudatetaan, niin epäilemättä ei enää tarvitse puhua aviorikoksista.

Länsimainen yksiavioinen, elinkautinen sukupuoliyhteyssopimus on kääntänyt kaikki luonnolliset puhtausasiat tällä alalla ylösalaisin. Jos joku menettelisi niin, että pellon oraalle tultua kyntäisi ja kylväisi sen jälleen tehdäkseen samalla tavalla, kun uusi oras tulee näkyviin, niin pidettäisiin sellaista maanviljelijää lievimmin sanoen mielipuolena. Pian hänet suljettaisiin laitokseen. Mutta nyt täällä länsimaissa tehdään vielä suurempia hullutuksia "kristillisessä" avioliitossa. Ja kuitenkin ovat asiat hyvin ja puolisot nuhteettomia, kunhan eivät vain sivullisiin sekaannu! Jos valkeus on muuttunut pimeydeksi, niin kuinka suuri onkaan itse pimeys?

Annie Besant sanoo yhdennentoista käskyn kuuluvan: "Älä anna itsesi joutua kiinni." Tämän käskyn turvissa pysyy moni aviomies ja -vaimo usein koko ikänsä nuhteettomana. Mutta voi sitä, joka on siksi varomaton, että "antaa itsensä joutua kiinni". Hän on "epäsiveellinen" ihminen, "aviorikkoja" ym.

Nyt muutamat hyvät teosofit tahtovat asettaa kysymyksen, voiko ja tahtooko auttaa itseään ja muita sellainen henkilö, joka on aviorikkoja kristillisen dogmaattisen uskon mukaan. Miksi ei ihminen voisi auttaa ja tehdä hyvää silti, vaikka hän antautuukin sukupuolisuhteisiin muiden kuin "omansa" kanssa? Laajemman perhekäsityksen kannalta hän voi vielä enemmän edistää muiden hyvää. Yhtämittainen yksiavioisuus-prostituutioko tekisi ihmisen hyväsydämiseksi?

Kuten nähdään suuri osa nykyajan teosofeja elää mitä piintyneimmässä kirkollis-materialistisessa vanhoillisuudessa jokapäiväisiin elämänkysymyksiin nähden. Jos Teosofinen Seura olisi koottu yksinomaan näistä, olisi se vaan uusi kirkkokunta ahdasmielisine tunnustuksineen eikä mikään vapaa filosofinen tutkimusala. Mutta mitä merkitystä olisi karman lailla ja jälleensyntymisopilla tällaisessa ummehtuneessa vanhoillisuudessa? Eikö karman lain kannalta ole hyvin selvää esimerkiksi sellainen tapahtuma, että joku aviomies tai -vaimo määrättynä aikana mielistyy johonkin toiseen? Eikö se osoita, että tämä toinen on esimerkiksi edellisessä elämässä ollut häneen sellaisessa suhteessa, että kummankin täytyy nyt maksaa velkansa?

Eikö jälleensyntymisopin kannalta ole selitettävissä, että esimerkiksi henki, joka ei voi ruumiillistua samoista aviopuolisoista tässä elämässä, tarvitsee ja vaatii vain toisen puolison apua, kun taas toisen paikan täyttää joku muu, jonka karma on tähän toimeen määrännyt?

Tietysti tulee jokaiselle sekin aika, jolloin hänen nykyisiä persoonallisia, sekä "hyviä" että "huonoja", tarpeitaan hallitseva karma on loppuun kulutettu, mutta sellaiseen aikaan ei nykyisyydestä päästä hyppäämällä, vaan aikaa kysyvien vaivojen ja ponnistusten kautta.

Tällaisissa alhaisissa oloissa onkin käsitysten selvittäminen tarpeellista. Parempi on elää paremmuuden toivossa kuin itsekylläisyyden petoksessa hakea rikollisia veljistään ja sisaristaan, joissa ei ole muuta vikaa kuin että he ovat kokonaisiässään toisiaan vanhempia ja nuorempia.

Tien varrella

C. W. Leadbeaterin asia. Viime vuoden alussa Teosofisen Seuran amerikkalaisen osaston hallinto valitti presidenttivainajalle, että C. W. Leadbeater luentomatkallaan Amerikassa oli tehnyt itsensä syypääksi jonkinlaiseen siveysrikokseen antamalla epäsiveellisiä neuvoja parissa yksityistapauksessa, ja samalla vaati, että syytetty oli tämän johdosta erotettava Seurasta. Koska Leadbeater oli brittiläisen osaston jäsen, määräsi eversti Olcott, että asia tutkittaisiin tämän osaston hallinnossa, kun hän itse ja myös Leadbeater saapuisivat Englantiin toukokuussa (1906). Hallinnon kokouksessa Leadbeater pyysi heti Seurasta eroa, tunnustaen itsensä syylliseksi, mutta selittäen samalla, että hän antaessaan mainitut opetukset oli ollut vakuuttunut niiden oikeudesta. Hallinnon pyynnöstä presidentti suostui erohakemukseen, ja Teosofinen Seura oli täten menettänyt yhden etevimmistä jäsenistään.

Annie Besantin kanta. Kun H. S. Olcott nimitti Annie Besantin seuraajakseen ja Annie Besant kirjoitti huomiota herättävän kirjoituksensa Teosofisen Seuran perustasta, alkoivat Amerikan ja Englannin johtavat teosofit pelkäämään, että Annie Besant, tultuaan presidentiksi, päästäisi Leadbeaterin takaisin Seuraan. Tämän johdosta Annie Besant kirjoittaa toukokuun Theosophistissa:

"Mr. Leadbeater on ystäväni, ja pidän häntä hyvänä ihmisenä, joka on langennut kauheaan erehdykseen, enkä pahana ihmisenä. Mutta en tahtoisi uhrata Seuraa hänen tähtensä, eikä hän itse suinkaan toivoisi minun sitä tekevän. Jos hän voisi nähdä erehdyksensä ja tunnustaa sen julkisesti, silloin päästäisin hänet – melkoisen ajan kuluttua, sanokaamme kaksi vuotta tunnustuksen jälkeen ja suuren enemmistön sitä vaatiessa yleisessä Seuran äänestyksessä – takaisin Seuraan, jos olisin presidentti. En muuten. Ymmärtääkseni hänen takaisin ottonsa olisi ilman sellaista äänestystä väärin tehty Seuraa kohtaan,* ja jos jäsenellä on mielipide, joka on vahingollinen sen maan kansalle, jossa hän asuu, on parempi, että hän jättää Seuran kuin että hän omituisella mielipiteellään herättää vihaa Seuraa kohtaan. Leadbeater osoitti hyväksyvänsä tämän näkökannan, koska hän jätti eronhakemuksensa, ennen kuin hänet oli pakotettu." (Ohimennen olkoon mainittu, että Leadbeater itse kirjeessä Theosophical Review'lle selittää, että hän ei aio uudelleen hakea Seuran jäseneksi.)


* Uskallan tässä huomauttaa, että Teosofinen Seura ei suinkaan kokonaisuudessaan ole vaatinut Mr. Leadbeaterin erottamista. Ehkä moni jäsen minun kanssani ajattelee, että amerikkalainen ja brittiläinen osasto menettelivät kiittämättömästi Leadbeateria kohtaan. – P. E.


Miksi Annie Besant kirjoitti artikkelinsa "Teosofisen Seuran perusta"? Tähän kysymykseen Annie Besant itse vastaa toukokuun Theosophist'issa seuraavalla tavalla:

"Muutamat kirjoittavat minulle valittaen, että artikkelini "Teosofisen Seuran perusta" on tarkoitettu C. W. Leadbeaterin takaisinoton puolustukseksi. Tietääkseni Leadbeater ei pyri Seuraan takaisin, enkä minä ajatellut häntä kirjoittaessani – sehän onkin selvää, koska hän itse erosi eikä tullut erotetuksi. Mutta minä olin jo jonkin aikaa tuntenut sellaisen kirjoituksen tarpeellisuuden ja tiesin, ettei kukaan muu sitä kirjottaisi. Ja kun tiesin tulevani presidentti-ehdokkaaksi, arvelin, ettei olisi kunniallista antaa Seuran äänestää tuntematta minun mielipiteitäni. Päällekirjoitus oli sama kuin eräässä Mr. Jinarajadasan artikkelissa*, jossa esitettyjen mielipiteiden vuoksi hänet oli karkotettu, ja minä tahdoin vaatia saman tuomion itselleni tai sitten näyttää, että toinen jäsen saattoi turvallisesti sanoa saman, minkä vuoksi toinen karkotettiin. Minä toistin vielä yhden niistä lauseista, jotka olivat olleet yhtenä syytöksenä häntä vastaan. Hänen karkotuksensa ja sitä seuraavat tapahtumat olivat artikkelini aiheena. Mitä Jinarajadasaan tulee, pyysin everstiä peruuttamaan päätöksensä sillä perustuksella, että hän oli saanut väärän tiedon tosiasioista ja erehtynyt menettelytavassaan: kun todistukset esitettiin hänelle, oli hän hyvin pahoillaan siitä vääryydestä, jonka hän oli tietämättään tehnyt. Olinko tätä pyytäessäni oikeassa vai en, sen saa T. S. tietää, kun Pääneuvosto on kokoontunut huhtikuun 4. pnä.** Minä olen yksin vastuunalainen tämän kysymyksen nostamisesta, sillä näin vapauden olevan vaarassa ja sen vanhana puolustajana aloitin nytkin taistelun. Minulla ei ole mitään kaduttavaa, vaikka tekoni panisi alttiiksi kaikki amerikkalaiset äänet.


* Jinarajadasa on ceylonilainen teosofi, joka on ollut luentomatkoilla Amerikassa ja joka viime vuonna puolusti siellä julkisesti Leadbeateria. – Toim.

** Päätös peruutettiin 16 äänellä kahta vastaan, ja neuvosto kieltäytyi uudestaan käsittelemästä asiaa 17 äänellä yhtä vastaan. Selityksiä ei kaivata. Kuitenkin tämä suuri vääryys oli saanut olla muistutuksetta, kunnes minä sen tein.


Kirjoitukseni takana on kuitenkin muutakin kuin tämä yksi tapaus. Kun oli päästy Jinarajadasasta, alkoi muiden vainoaminen. Amerikkalainen toimeenpaneva valiokunta uhkasi peruuttaa jokaisen paikallisyhdistyksen lupakirjan, joka olisi tekemisissä erotetun jäsenen kanssa. Pääneuvosto on minun vaatimuksestani ilmoittanut, että se ei ole amerikkalaisen osaston vallassa. Yksityisiä jäseniä ahdisteltiin: eräs yli 60 vuoden ikäinen rouva, joka kauan oli työskennellyt Chicagon yhdistyksessä, erotettiin siitä komiteasta, missä hän oli toiminut, koska hän ei ollut sopusoinnussa enemmistön hengen kanssa. Eikä hän ollut ainoa tällä tavalla "poisperattu", 30 yhdistyksen jäseneltä tiedusteltiin heidän mielipiteitään ja heidät uhattiin karkottaa, jos he kieltäytyisivät vastaamasta inkvisitio-kysymyksiin. He ovat yksityisiä eivätkä julkisia jäseniä ja heidän tapauksensa ei ole vielä lopussa. Erästä paikallisyhdistyksen esimiestä syytti julkinen luennonpitäjä useammista pahoista teoista. Kun hänen yhdistyksensä piti hänen puoltaan, levitettiin syytöksiä rahapetoksista ja hänen täytyi vedota oikeuden apuun pelastaakseen luottamuksensa. Mr. Pandit, intialainen yhdistysten tarkastaja, jolla oli suosituskirjeitä täkäläisistä korkeimmista yliopistoista, eversti Olcottilta, intialaisen osaston ylisihteeriltä ja minulta, sai osakseen Mr. Fullertonin* epäsuosion sen takia, että hän, niin kuin oli luonnollista, kieltäytyi muukalaisena asettumasta kummallekaan puolelle amerikkalaisessa kiistassa, ja nyt hän ei voi luennoida yhdistyksissä, sillä sihteerit kirjoittavat, etteivät he uskalla häntä kutsua, jottei heidän yhdistyksiään lakkautettaisi. Minulla on asiakirjoja, jotka näyttävät tosiksi yllä olevat asiat, ja on olemassa myös viralliselta taholta tulleita voitonriemuisia kirjeitä. Hillitäkseni sitä henkeä, joka oli saanut aikaan tämän asiaintilan, kirjoitin artikkelini ja se on jo vähäsen vaikuttanut. Tärkeintä on henki, ja vihan ja vainon henki on hävittävä T. S:n paljon nopeammin kuin muutamien pahaluontoisten – jos sellaisia on – jäsenyys. Minä seison mieluummin sen Suuren rinnalla, jota juutalaisten viisas yhteiskunta ei hyväksynyt, sen tähden että Hän oli "publikaanien ja syntisten ystävä", kuin sen fariseuksen rinnalla, joka "kiitti Jumalaa siitä, että hän ei ollut niin kuin muut ihmiset, syntiset."


* Amerikkalaisen osaston ylisihteeri.


Teosofisen Seuran säännöt ja erottamisoikeus. Saman huomautuksen Teosofisen Seuran sääntöjen vaillinaisuudesta, mikäli se koskee presidentin oikeutta erottaa jäsen Seurasta, on Annie Besantkin tehnyt Theosophist'in toukokuun numerossa, jossa hän kirjoittaa: "Mr. Jinarajadasan karkottaminen veti huomioni siihen vaaralliseen sääntöön, joka jätti karkottamisoikeuden yksinomaan presidentin käsiin. Varhemmissa säännöissä oli määrätty muutamia ymmärrettäviä periaatteita, ja ne periaatteet, jotka mainitaan XIII pykälässä sen v. 1890 korjatussa muodossa voisivat jälleen saada sijansa Seuran säännöissä herättämättä suurempaa vastarintaa. Niissä osoitetut henkilöt eivät tunnusta veljeyttä elämässään ja voidaan sen tähden karkottaa (vrt. kirj. Teosofisen Seuran perusta"). T. S:lla oli silloin määrätty "moraalilakikirjansa", ja sen poistaminen v. 1896 asetti jokaisen meistä presidentin mielivallan alaiseksi. Päähallinto sai aikaan muutoksen minulle tuntemattomista syistä."

Omatunto — kesäkuu 1907

Kieliasua on uudistettu sisältöön puuttumatta.


Etusivu

Teosofia